OCR Output

1925 den 17 december. N:r 270.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens lan.

Ser. B. Landskansliet 1925

Uppläses i Vilhelmina tingslags kyrkor.
N:r 270.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å tingsstället i Vilhelmina
fredagen den 5 februari 1926 kl. 5,30 em., kommer, därest antagligt anbud
erhålles, att försäljas Julius.Johanssons konkursbo tillhöriga 9/896 mantal
n:r 2 Idvattnet (2**) i Vilhelmina socken.

Hemmanet, som är delat i två skiften saknar åbyggnader och utgöres
uteslutande av skogsmark och myrar. Skiftena äro belägna det ena å norra
sidan landsvagen Vilhelmina—Asele, det andra pa sodra sidan Idvattnets by,
gränsande mot kronoparken Torvsjöån. Ä hemmanet finnes god tillväxtskog
och utgör varje utsyning 25,4 kbm.

Hemmanet, som är åsatt ett taxeringsvärde av 1,900 kronor, har saluvär—
derats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar, eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin ratt.

Umeå i landskansliet den 17 december 1925

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Gustaf Heintz,

Umeå 1925 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion