OCR Output

1925 den 13 februsti. N:r 40.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.

Ser. B Landskansliet 1925

Uppläses i Umeå stads, Umeå och
Holmsunds socknars kyrkor.

N:r 40.

Sedan magistraten i Umeå med yttrande till Länsstyrelsen överlämnat en Ang. provi—
av qtad%tullmaktlge gjord damg ansokan att den for ar 1923 beviljade sorisk förhöj—
provisoriska förhöjningen av 40 % å hamnavgifter enligt för stadens hamn— Uå*åfs?:ds
område gällande taxa måtte få galla under tiden från och med 1925 års in— ham‘ntaxa
gang intill dess den nya taxan för femårsperioden 1925—1929 vunnit nådig
fastställelse ävensom att denna förhöjning finge tillämpas för stadens nyan—
lagda uthamn vid Holmsund samt omfatta eventuella hamnavgifter enligt nå—
diga brevet den 7 juli 1922, lämnas härigenom vederbörande trafikanter till—
fälle att före den 1 mars 1925 hit inkomma med yttranden över ansökningen.

De till ärendet hörande handlingar finnas under tiden här å landskansliet till—
gängliga för dem, som därav vilja taga del.

Umeå i landskansliet den 13 februari 1925.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1925 — Larsson & C:s Tryckeri