OCR Output

1925 den 20 februari. N:ris 33—39,
23 .

miner med sex månaders mellanrum mellan varje och första gången inom sex
månader efter förrättningens fastställelse.

RÄTTENS ORDFÖRANDE.

N:f 38.
På begäran intages härmed följande Ang. ena—

se handa.
Kunzörelse.

Vid laga klyvning å 25/256 mantal Hebbersfors n:r 1 litt. A i Skellefteå
socken, vilken förrättning fastställts av Skellefteå tingslags Agodelningsratt
den 14 februari 1925, har angående ståndskogen bestämts, att Johan Wiklund
skall bekomma av Ester Lindqvist 2,933 kronor 48 öre och av Evald Wik—
lund 55 kronor 44 öre och att Anders Wikiund skall bekomma av Evald Wik—
lund 434 kronor 90 öre och av Manny Wiklund 419 kronor 23 öre'samt att
likviden skall utgå i penningar och gäldas i tre terminer med ett års mellan—
rum mellan varje och första gången inom sex månader efter förrättningens
fastställelse.

RATTENS ORDFORANDE.

N:r 39.
På begäran intages härmed foljande Ang. ena—

& handa.
Kungorelse.
Vid laga klyvning a 5/64 mantal Långnäs n:r 1 litt. A i Norsjö socken,
vilken förrättning den 10 februari 1925 fastställts av Malå och Norsjö tings—
lags Ägodelningsrätt, har angående ståndskogen bestämts, att E. E. Sand—
strom skall bekomma skog av K. E. Sandström för 1,516 kronor 9 öre och av
G. V. Johansson för 502 kronor 32 öre samt att likviden skulle uträknas i
penningar men utgöras in natura inom fem år efter klyvningens fastställelse.

RÄTTENS ORDFÖRANDE.
Umeå i landskansliet den 20 februari 1925.

På Länsstyrelsens vägnar:

Umeå 1925 — Larsson & C:s Tryckeri