OCR Output

1925 den—20 febDruari. Niris 33——39,
. P —

N:F”S5. *

Ang. ena— På begäran intages härmed följande
handa. t

Kungorelse.

Vid laga klyvning å 27 /512 mantal Gran n:r 1 litt. E i Skellefteå socken,
vilken förrättning fastställts av Skellefteå tingslags Ägodelningsrätt den 14
februari 1925, har angående ståndskogen bestämts, att Jonas Jonsson skall
bekomima av Olof Holmgren 464 kronor 50 öre och av Hjalmar Lundqvist
1,199 kronor 50 öre samt att likviden skall utgå i penningar och gäldas i tre
terminer med sex månade:s mellanrum mellan varje och första gången inom
sex månader efter förrättningens fastställelse.

RÄTTENS ORDFORANDE.

N:r. 360..

Ang. ena— På begäran intages härmed följande
handa.

Kungorelse.

Vid laga klyvning a 3/64 mantal Björkdal n:r 1 litt. D i Skelleftea socken,
vilken förrättning faststallts av Skellelteå tingslags Ägodelningsrätt den 14
februari 1925, har angående ståndskogen bestämts, att Z. O. Segerstedt skall
bekomma av Nils Segerstedt 151 kronor 88 öre och av Karl Segerstedt 28
kronor 87 öre samt att likviden skall utgå i penningar och gäldas i tre ter—
miner med sex månaders mellanrum mellan varje och första gången inom sex
månader efter förrättningens fastställelse.

RÄTTENS ORDFÖRANDE.

Nit 37.
Avlo. . ene.— På begäran intages härmed följande
g. ena _
handa.

Kungorelse.

Vid laga klyvning å 7/64 mantal Storselet n:r 1 litt. A i Skellefteå soc—
ken, vilken förrättning fastställts av Skellefteå tingslags Ägodelningsrätt den
14 februari 1925, har angående ståndskogen bestämts, att Ragnar Lundmark
skall betala till Gust. Hedberg 1,148 kronor 4 öre och till Ander Lundmark
64 kronor 10 öre samt att likviden skall utgå i penningar och gäldas i tre tcr—