OCR Output

1925 den 20 februari. N:ris 33——39.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.

Ser. B Landskansliet 1925
N:f:33. $
På begäran intages härmed följande Ang. stand—
skogslikvid.
Kungorelse.

Vid laga klyvning å 1/8 mantal n:r 2 litt. C och 3/64 mantal n:r 10 litt.
Qe Ersmark i Skellefteå socken, vilken förrättning fastställts av Skelleftea
tingslags Ägodelningsrätt den 14 februari 1925 har angående ståndskogen be—
stämts, att Johan Gust. Karlberg skall betala till Johan Hugo Karlberg 574
kronor 79 öre och till Knut Karlberg 162 kronor 74 öre, att Jonas Marklund
skall betala till Knut Karlberg 780 kronor 26 öre, till K. A. Karlsson 27 kronor
86 öre och till Jonas Grönlund 396 kronor 48 öre samt att likviden skall utgå
i penningar och gäldas med hälften inom ett år efter förrättningens faststal—
lelse och med andra hälften inom ytterligare ett år.

RATTENS ORDFORANDE.

N:r. 34.

På begäran intages härmed följande Ang. ena—
handa.

Kungorelse.

Vid laga klyvning a 15/64 mantal Ersmark n:r 9 litt. P i Skelleftea soc—
ken, vilken förrättning fastställts av Skelleftea tingslags Agodelningsratt den
14 februari 1925 har angående ståndskogen bestämts, att Bernhard Östens—
son skall bekomma av Petter Johansson 581 kronor 35 öre, av Magnus Fahl—
gren 648 kronor 81 öre och av Anton Bjursell 47 kronor 56 öre samt att iikvi—
den skall utgå i penningar och gäldas med hälften inom ett år efter förrätt—
ningens fastställelse med andra hälften inom ytterligare ett år.

RÄTTENS ORDFORANDE.