OCR Output

1925 den 3 februari. N:t 32.

LANSKUNGORELSEER.

Vasterbottens län.

Ser. B Landskansliet 1925

Uppläses i Umeå stads kyrka.

Nur 32.

Sedan Svensk—Engelska Mineraloljeaktiebolaget hos Länsstyrelsen an—
hallit om tillstand att inom kvarteret Laxen vid Ostra Strandgatan i Umeå i
enlighet med bifogad ritning uppföra iyra stycken underjordiska cisterner for
forvaring av större upplag av eldfarliga oljor till myckenheter av på en gång
hogst 75,000 kg. sådan olja av första klass och 75,000 kg. sådan olja av
andra klass, varda vederbörande, som kunna hava något att erinra i anled—
ning av ansökningen, härigenom förelagda, att inom åtta dagar efter det den—
na kungörelse blivit i Umeå stads kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande
över framstallningen vid äventyr, om det forsummas att målet avgöres 1 då
befintligt skick.

Umeå i landskansliet den 3 februari 1925.

NILS G. RINGSTRAND.

Elis Almgren.

Umeå 1925 — Larsson & C:s Trycke;ri

Ang. u]pplag
av explosiva
varor.