OCR Output

1925 den 3 februari. N:r 31.

LÄNSKUNGÖORELSER.

Vasterbottens län.
Ser. B Landskansliet 1925

N: 31.
Upplases i Skelleftea tingslags kyr—
kor.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet Tisda— Ang. exeku—
gen den 10 instundande mars kl. 11 fm. kommer, därest antagligt anbud er— tiv auktion
hålles, att försäljas snickaren Karl Oskar Lundberg tillhöriga 1/4000 mantal
N:r 1 Myrheden i Jörns socken.

Ä fastigheten finnas följande åbyggnader:

Mangardsbyggnad, uppford på cementsockel av bräder med sågspåns—
fyllning i väggarna och under tak av spån, innehållande två rum, kök och
förstuga i nedre vaningen samt utrymme for tva rum och forstuga i övre vå—
ningen.

Uthusbyggnad, uppförd av brider pa knutstenar under tak av spån, in—
nehållande vedbod, matbod, visthus och hemlighus. Byggnaderna äro i gott
stånd.

Fastigheten, som har en areal av 2,500 kvm., varav ej något är uppod—
lat, är åsatt ett taxeringsvärde av 3,000 kronor och saluvärderad till enahanda
belopp.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar eller for vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 3 februari 1925.

NILS G. RINGSTRAND.
Gustaft Hultman.

Umeå 1925 — Larsson & C:os Tryckeri