OCR Output

1925 den 3 februari. N:r 30:

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1925

N:t 30.
Upplases i Skelleftea tingslags kyr—
kor.
Ang. exeku—
Genom exekutiv auktion, som skall forrattas har a landskansliet Tisdagen tiv auktion
den 10 instundande mars kl. 11 fm. kommer, darest antagligt anbud erhålles,
att försäljas Olof A. Vestin tillhöriga lägenheten Selet 2” i Byske socken.
Ä lägenheten, som utgöres av en i Selets by centralt belägen tomt, fin—
nas foljande åbyggnader:
Mangardsbyggnad av resvirke med sågspånsfyllning, a stenfot och under
papptak, indelad i kok, kammare och forstuga.
Uthusbyggnad av spantervirke och under spantak; innehallande hemiig—
hus, vedbod och lider, allt i ofullbordat skick.
Lagenheten, har saluvärderats till 2,000 kronor.
Den, som har fordran, varför fastigheten häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 3 februari 1925.

NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1925 — Larsson & C:s Tryckerf