OCR Output

1925 den 27 januari. N:ris 13—28.
v2 8 —

N:t 27.
På begäran intages härmed följande

Kungorelse.

Vid denna dag av Vilhelmina tingslags Agodelningsratt faststalld laga
klyvning å 11/128 mantal n:r 2 Nästansjö litt Cd i Vilhelmina socken har ge—
nom förening den 9 juni 1923 bestämts, att ersättning för ståndskogen skall
uträknas i penningar men utgå i träd, att till följd därav ägaren av litt Cdb
— äger att avverka skog å litt Cda för 75 kronor 74 öre och å litt Cdd för 503
kronor 13 öre och ägaren av litt Cdc äger att avverka skog å litt Cdd för 51
kronor 52 öre samt att likviden skall vara uttagen inom nio år efter klyvning—
ens fastställande; betygar.

Vilhelmina den 3 november 1924.
Av Domarambetet:

CARL LILIENBERG.

N:t 28.
På begäran intages härmed följande

Kungorelse.

Vid denna dag av Vilhelmina tingslags Agodelningsratt faststalld laga
klyvning å 7/128 mantal n:r 1 Strömnäs litt A i Vilhelmina socken har be—
stämts, att ersättning för ståndskogen skall uträknas i penningar men utgå i
träd, att till följd därav ägaren av litt Aa äger att avverka skog å litt Ab för
1,233 kronor 30 öre samt att likviden enligt delsägarnas förening av den 12
juli 1923 skall vara uttagen inom nio år från klyvningens fastställande; be—

tygar.
Vilhelmina den 3 november 1924.

Av Domarämbetet:
CARL LILIENBERG.
Umeå i landskansliet den 27 januari 1925.
På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1925 — Larsson & C:s Tryckc}f