OCR Output

1925 den 27 januari. N:ris 13—28.
ä 6 —2

verka skog å litt Abc for 170. kronor samt att likvidskogen skall vara avver—
kad inom tio år efter skiftets fastställande; betygar.

Asele den 3 november 1924.
Av Domarämbetet:

CARL LILIENBERG.

N:f 23.
Ang. ena— På begäran intages härmed följande
handa.
Kungorelse.

Vid denna dag av Vilhelmina tingslags Ägodelningsrätt fastställd laga
klyvning å 11/256 mantal n:r i Västanbäck litt Qa i Vilhelmina socken har
genom förening den 12 juni 1923 bestämts, att ersättning för ståndskogen
skall uträknas i penningar men betalas i träd, att till följd därav ägarne av
litt Qab, Qac, Qad, Qae och Qaf äga att—avverka skog å litt Qaa for respek—
five 3,106 kronor 46 öre, 1,114 kronor 66 öre, 1,.420 kronor 12 öré. 1,017
kronor 84 öre och 928 kronor 13 öre samt att likviden skall vara uttagen inom
sex år från klyvningens fastställande; betygar.

Vilhelmina den 3 november 1924.

Av Domarambetet:
CARL LILIENBERG.
N:r 24.
Ang. ena— Pa begaran intages harmed foljande
handa.

Kungorelse.

Vid denna dag av Vilhelmina tingslags Agodelningsratt faststalld laga
klyvning a 5/32 mantal n:r 1 Nästansjö litt Bd i Vilhelmina socken har ge—
nom forening den 12 oktober 1922 bestämts, att ersättning för standskogen
skall uträknas i penningar men utgå i träd, att till följd därav ägaren av litt
Bdb äger att avverka skog å litt Bda för 2,052 kronor 37 öre samt att likvi—
den skall vara uttagen inom nio år från klyvningens fastställande; be—

tygar.
Vilhelmina den 3 november 1924.

Av Domarambetet:
CARL LILIENBERG.