OCR Output

1925 den 27 januari. N:ris 13—28.
>9 8 —.—.

förening den 30 juni 1923 bestämts, att ersättning för ståndskogen skall utgå
i träd men uträknas i penningar, att till följd därav ägaren av litt Ab äger att
avverka skog å litt Aa för 579 kronor 25 öre samt att likviden skall vara ut—
tagen inom nio år från klyvningens fastställande; betygar.

Vilhelmina den 3 november 1924.
Av Domarambetet:

CARL LILIENBERG.

N: 21.
På begäran intages härmed följande

Kungörelse.

Vid denna dag av Vilhelmina tingslags Ägodelningsrätt fastställd laga
klyvning å 3/32 mantal n:r 1 Granliden litt Ae i Vilhelmina socken har ge—
nom förening den 17 juli 1923 bestämts, att ersättning för ståndskogen skall
uträknas i penningar men betalas i träd, att till följd därav ägaren av litt Aeb
äger att avverka skog å litt Aea för 86 kronor 45 öre och ägaren av litt Aec
att avverka skog å litt Aca för 1,381 kronor 94 öre samt att likviden skall
vara uttagen inom nio ar fran klyvningens fastställande; betygar.

Vilhelmina den 3 november 1924.
Av Domarambetet:

CARL LILIENBERG.

Nitf 22.
På begäran intages härmed följande

Kungorelse.

Vid denna dag av Asele tingslags Agodelningsratt faststalld laga klyv—
ning å 1/8 mantal n:r 1 Avasjö litt Ab i Asele socken har genom förening den
17 juni 1918 bestämts, att ersättning för ståndskogen skall uträknas i pen—
ningar men betalas i träd, att till följd därav ägaren av litt Abb äger att av—
verka skog å litt Aba för 417 kronor 53 öre, ägaren av litt Abb äger att av—

Ang. ena—
handa.

Ang. ena—
handa.