OCR Output

1925 den 27 januari. N:ris 13—28.
S iå >

456 kronor 71 öre ävensom att likvidskogen skall vara borttagen från mar—
ken inom tre år efter det förrättningen vunnit laga kraft; betygar.

Lycksele den 4 oktober 1924.
Av Domarambetet:

CARL LILIENBERG.

N:r 19.

Ang. ena— På begäran intages härmed följande
handa. $

Kungorelse.

Vid denna dag av Lycksele tingslags Agodelningsratt faststalld hem—
mansklyvning å 13/64 mantal n:r 1 Grundfors litt D, i Stensele socken, har
bestämts, att ersättning för ståndskog skall utgå enligt forening den 29 au—
gusti 1922 sålunda, att ägaren av litt Da äger att avverka skog å litt Di för
791 kronor 96 öre, ägaren av litt D¢ äger att: avverka skog å litt Db for
7,536 kronor 31 öre, ägaren av litt Dd äger att avverka skog å litt Db for
1,473 kronor 60 öre, ägaren av litt De äger att avverka skog å litt Db for
3,541 kronor 39 öre, ägaren av litt Dg äger att avverka skog å litt Di för
272 kronor 94 öre, å litt Dh for 324 kronor 63 öre, å litt Df för 486 kronor
31 öre och å litt Db för 600 kronor 30 öre, ägaren av litt DI äger att avver—
ka skog å litt Di för 85 kronor 23 öre och å litt Dk för 276 kronor 84 öre, äga—
ren av litt Dm äger att avverka skog å litt Dk för 984 kronor 90 öre, ägaren
av litt Dn äger att avverka skog å litt Dk för 648 kronor 66 öre samt ägaren
av litt Do äger att avverka skog å litt Db för 6,087 kronor 1 öre samt att lik—
‘viden skall vara från marken borttagw inom fem år härefter; betygar.

Lycksele den 4 oktober 1924.
Av Domarambetet:

CARL LILIENBERG.

N:f 20.
Ang. ena— På begäran intages härmed följande
handa.

Kungörelse.

Vid denna dag av Vilhelmina tingslags Agodelningsratt faststalld laga
klyvning å 3/32 mantal n:r 1 Alblosele litt A i Vilhelmina socken har genom