OCR Output

1925 den 27 januari. N:ris 13—28.
.

2,543 kronor 91 öre samt att likviden skall utga inom fem år efter förrättning—
ens fastställande; betygar.

Lycksele den 4 oktober 1924.
Av Domarambetet:

CARL LILIENBERG.

N:t 67.
På begäran intages härmed foljande

Kungörelse.

Vid denna dag av Lycksele tingslags Agodelningsratt faststalld hem—
mansklyvning a 3/64 mantal n:r 1 Sandvik litt G i Stensele socken har be—
stämts, att ersättning för ståndskog skall utgå i träd, att till följd därav äga—
ren av litt Ga äger att avverka skog å ägolotten litt Gd för 645 kronor 77 öre
och å ägolotten litt Ge för 1,307 kronor 3 öre, ägaren av ägolotten litt Gb
äger att avverka skog å ägolotten litt Ge för 680 kronor 45 öre och ägaren av
ägolotten litt Gc äger att avverka skog å ägolotten litt Ge för 873 kronor 94
öre samt att likvidskogen skall vara bortforslad fran marken inom fem ar ef—
ter forrattningens faststallande; betygar.

Lycksele den 4 oktober 1924.
Av Domarambetet:

CARL LILIENBERG.

N:r 18.
På begäran intages härmed följande

Kungörelse.

Vid denna dag av Lycksele tingslags Ägodelningsrätt fastställd hem—
. mansklyvning å 7/64 mantal n:r i Örträsk litt Ab i Örträsks socken, har be—
stämts, att ersättning för ståndskog skall beräknas i penningar men utgå i
träd samt att till följd därav ägaren av ägolotten litt Abc äger att avverka
skog å ägolotten litt Aba för 862 kronor 36 öre och å ägolotten litt Abb för

Ang. ena—
handa.

Ang. ena—
handa.