OCR Output

1925 den 27 januari. N:ris 13—28.
se frsa

verka skog å litt Ffa för 4,377 kronor 19 öre samt att likviden skall vara ut—
tagen inom sex år efter det forrattningen vunnit laga kraft; betygar.

Lycksele den 4 oktober 1924.
Av Domarämbetet:

CARL LILIENBERG.

Nir 15.
Ang. ena— . PA begäran intages härmed följande
handa.
Kungorelse
Vid denna dag av Lycksele tingslags Agodelningsratt faststalld hem—
mansklyvning å 1/180 mantal n:r 1 Renberg litt Adb i Stensele socken har
genom förening den 2 augusti 1922 bestämts, att ersättning för ståndskogen
skall beräknas i penningar men utgå i träd, att till följd därav ägaren av litt
Adbd äger att avverka skog å litt Adba för 177 kronor 30 öre, ägaren av litt
Adbf äger att avverka skog å litt Adba för 164 kronor 73 öre, å litt Adbe för
58 kronor 46 öre och litt Adbb för 160 kronor 34 öre, ägaren av litt Adbg
. äger att avverka skog å litt Adbb för 276 kronor 75 öre och å litt Adbe for
192 kronor 23 öre samt att likviden skall utgå inom fem år efter förrättning—
ens fastställande; betygar.
Lycksele den 4 oktober 1924.
Av Domarämbetet:
CARL LILIENBERG.
N:r 16.
Ang. ena— PA begiran intages härmed följande
handa.

Kungorelse.

Vid denna dag av Lycksele tingslags Ägodelningsrätt fastställd hem—
mansklyvning å 5/128 mantal n:r 1 Renberg litt Ac i Stensele socken har ge—
nom förening den 2 augusti 1922 bestämts, att ersättning för ståndskogen
skall utraknas i penningar men utgå i träd, att till följd därav ägaren av litt
Acb äger att avverka skog å litt Aca för 43 kronor 13 öre och å litt Acc för