OCR Output

1925 den 27 januari. N:ris 13—28.

_LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.

Ser. B Landskansliet 1925
N:t 13;
På begäran intages härmed följande Ang. stånd—
i skogslikvid.
Kungorelse

Vid denna dag av Lycksele tingslags Agodelningsratt faststalld hem—
mansklyvning å 3/32 mantal n:r 2 Bergnäs litt D i Stensele socken, har be—
stämts, att ersättning för ståndskog skall utgå i träd, :till följd varav ägaren
av ägolotten litt Db äger att avverka skog å ägolotten litt Da för 3,888 kronor
10 öre, ägaren av ägolotten litt Dc äger att avverka skog å ägolotten litt Da
för 777 kronor 90 öre, ägaren av ägolotten litt De äger att avverka skog å litt
Da för 5,370 kronor 24 öre och ägaren av ägolotten litt Df äger att avverka
skog å ägolotten litt Da för 1,779 kronor 22 öre samt å ägolotten litt Dd för
1,130 kronor 84 öre allt att avverkas inom sex år efter förrättningens fast—
ställande; betygar. ‘

Lycksele den 4 oktober 1924.

Av Domarambetet.

CARL LILIENBERG.

N:t 14.

På begäran intages härmed följande Ang. ena—
handa.

Kungoreise

Vid denna dag av Lycksele tingslags Ägodelningsrätt fastställt skifte å
11/64 mantal n:r 6 Ortrask litt Ff i Örträsks socken har genom förening den
26 februari 1923 bestämts, att ersättning för ståndskogen skall uträknas i
penningar men utgå i träd, att till följd därav ägaren av litt Ffb äger att av—