OCR Output

1925 den 22 januari. N:r 12.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1925

N:F 12.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att Kungl. Maj:t funnit gott 4
förordna, att nedannämnda inom Västerbottens län vid utgången av Ar 1924 , f.(l’r.'
gällande hamn— och grundpenningtaxor skola lända till efterrättelse tillsvidare ]%'å%giål H
under år 1925, intill dess förnyade taxor blivit av Kungl. Maj:t fastställda vissa hamn—
eller annorledes varder bestämt, nämligen: taxöor m. m.

Taxorna å hamnavgifter i staden Umeå med tillägg av den 19 maj, den
7 juli och den 20 oktober 1922, i staden Skelleftca saimt a grundpenningar
vid lastageplatserna Briannfors, Burea, Djupvik, Furudgrundet, Gumboda,
Holmsund, Hornefors, Kattisholmen, Kräkånger, Norrbyskären, Notholmen
jämte avgiftsförhöjning enligt beslut den 21 augusti 1924, Obbola, Rundvik,

Sandvik, Sikeå, Storkage, Sivenas och Ohrviken.

Umeå i landskansliet den 22 januari 1925.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1925 — Larsson & C:os Trycl;éi'i