OCR Output

1925 den 17 januatri. N:t 11.

_LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1925
Upplases i Vilhelmina tingslags
kyrkor.
N:f K.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet Tisda— Ang. exeku—
gen den 24 instundande februari kl. 11 fm. kommer, därest antagligt anbud tiv auktion
erhålles, att försäljas Nils Elis Nilsson tillhöriga hemmanet 1/256 mantal n:r
1 Malgovik (1*) i Vilhelmina socken.

Å fastigheten finnes endast ett bostadshus uppfört innehållande två rum.

Huset, som är uppfört av resvirke och bräder, är ännu ej färdigbyggt.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 400 kronor, har saluvär—
derats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning av köpeskillingen eller annan rätt som bör vid auk—
tionen iakttagas, ager att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 17 januari 1925.

NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1925 — Larsson & C:os Tryckeri