OCR Output

1925 den 17 januari. N:r 10.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.

Ser. B Landskansliet 1925

Upplases i Vilhelmina _ tingslags
kyrkor.
N:r 10.

Genom exekutiv auktion, som skall forrattas här å landskansiiet Tisda— Ang. exeku—
gen den 24 instundande februari kl. 11 fm. kommer, direst antagligt anbud tiv auktion
erhålles, att försäljas Lars Joel Nilsson tillhöriga hemmanet 11/512 mantal
n:r 1 Malgovik (1**) i Vilhelmina socken.

Ä hemmanet finnas följande åbyggnader:

Boningshus av resvirke och bräder, indelat i två rum, därav ett oinrett.

Födorådsstuga av timmer innehållande ett rum och kok samt forstuga.

Ladugardsbyggnad, innehållande fähus av timmer samt foderlada av
resvirke och brider samt godselrum och hemlighus. Fodoradsstugan och la—
dugårdsbyggnaden äro i mindre gott skick. Boningshuset är nyuppfört.

Ä hemmanet vinterfödas tre kor. Den uppodlade jorden utgör omkring
21 tunnland och är i god hävd. Skog finnes till husbehov.

Hemmanet, som är åsatt ett taxeringsvärde av 3,200 kronor, har saluvär—
derats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför fastigheten häjftar eller för vilken han eJ—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 17 januari 1925.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1925 — Larsson & C:s Tryckeri