OCR Output

1925 den 17 januarti. N:r 9.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1925

Upplases i Lycksele tingslags kyrkor.

N:r 9.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet Tisda— Ang. excku—
gen den 17 instundande februari kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud tiv auktion
erhålles, att försäljas Erik Herbert Erikssons konkursbo tillhöriga 3/64 man—
tal n:r 2 Örträsk (2% i Örträsks socken. _

A fastigheten finnas foljande åbyggnader:

1:0 Boningshus i en våning, uppfört av timmer, på stenfot, under spån—
tak samt indelat i tva rum och kök, varav ett rum oinrett, i bristfälligt skick.

2:0 Loge å stenfot, under spantak, uppförd av timmer; i gott skick.

3:0 Ladugårdsbyggnad av cement, under spåntak, indelad i port och
fähus; i gott skick.

4:0 Fyra ängslador, varav tre i dåligt och en i gott skick.

A fastigheten kan årligen utsås 14 tunna potatis och 2 tunnor korn
samt vinterfödas en häst och tre kor.

Hemmanets areal utgör 5 har 60 a; 10 kvm. inrösningsjord, 52 har 99
ar 70 kvm. avrösningsjord samt 0,4 ar impedimenter. Cirka två tunnland ut—
göres av myrodling. Elektrisk belysning finnes.

$ Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 7,900 kr., har saluvär—
derats till 10,000 kr.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar eller för ‘vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning av köpeskillingen eller annan rätt som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 17 januari 1925.

NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1925 — Larsson & C:s Tryckeri