OCR Output

1925 den 16 januari. N:r 8.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1925

Uppläses i Skellefteå tingslags kyr—
kor.

N:r 8.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisda— Ang. exeku—
gen den 17 februari 1925 kl. 11 fm. kommer, därest antagligt anbud erhålles, tiv auktion
att försäljas Erik August Lindström tillhoriga halften av lagenheten Osterhem
n:r 1 (hälften av Mossarotträsk 1*) i Jörns socken.

A fastigheten finnas foljande åbyggnader:

Boningshus av timmer pa stenfot och under tak av spån, innehållande
fyra rum och kok i nedre samt fyra rum i övre våningen samt

Uthusbyggnad delvis av timmer och delvis av bräder uppförd på knut—
stenar och under tak av spån innehållande förutom ett till skomakeriverkstad
inrett rum, stall och ladugard med foderbod, vedbod och hemlighus. Bygg—
naderna i mindre gott skick.

Fastigheten, som saknar öppen åker, lämnar vinterutfodring till en ko.

Fastigheten, som är åsatt ett. taxeringsvärde av 2,800 kronor, har salu—
värderats till 3,200 kronor.

Den, som har fordran, varfor fastigheten häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 16 januari 1925.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1925 — Larsson & C:s Tryckeri