OCR Output

1925 den 16 januati. N:r 7.

V asterbottens lan.
Ser. B Landskansliet 1925

Upplases i Skelleftea tingslags kyr—
kor.
N:f Z.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisda— Ang. exeku—
gen den 17 instundande februari kl. 11 fm. kommer, därest antagligt anbud tiv auktion
erhålles, att försäljas Johan Fredrik Olofsson tillhöriga 1/16 mantal n:r 5
Gagsmark (5*%) i Byske socken.

Ä hemmanet finnas följande åbyggnader :

Mangårdsbyggnad av timmer, brädfodrad, å stenfot och under spåntak,
indelad och inredd i två rum och kök.

Bagarstuga av timmer å stenfot och under spåntak.

Uthusbyggnad av timmer under spåntak, innehållande vedbod, två red—
skapslider, stall, ladugård, foderlada och hemlighus.

Matbod av timmer under spåntak.

Sommarladugård av timmer och under nävertak.

En rundloge av timmer under spåntak samt åtta hölador.

Hemmanet som är åsatt ett taxeringsvärde av 7,700 kronor har saluvär—
derats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 16 januari 1925.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1925 — Larsson & C:s Trycker