OCR Output

1924 den 8 januari. N:r 6.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1925

Upplases i Byske sockens kyrka.

N:3 6. HP s $
Uti en den 23 december 1924 hit ingiven skrift har Byske och Äby älvars
flottningsforening anhållit att den för återgäldande av kostnaderna för in—
rättande av ett nytt sorteringsverk i Byske älv genom länsstyrelsens utslag
den 6 nov. 1924 bestämda amorteringsavgiften av 0: 25 öre måtte fördelas på
sådant sätt att 0: 14 öre avsåge gäldande av kostnaderna för själva sorte—
ringsverket och 0: 11 öre kostnaderna för buntverket, varder envar, vars rätt
av ärendet beröres, härigenom förelagt att inom fjorton dagar efter denna
kungörelses uppläsande i Byske sockens kyrka hit inkomma med yttrande i
ärendet, vid äventyr, om det försummas, att målet avgöres i befintligt skick.

Umeå i landskansliet den 8 januari 1925.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1925 — Larsson & C:s Trycker

Ang. flott—
ledsarende.