OCR Output

t 9 l

149 kronor 34 öre att.erläggas i reda penningar med hälften vid förrättning—
ens avslutande och med hälften ett år därefter.

Umeå den 18 december 1924.
På ägodelningsrättens vägnar:

B. HAGSTROM.

Nir: 5:;
På begäran intages härmed foljande
Kungorelse
Ang. ena— Vid laga klyvning å hemmanet 1/32 mantal litt. I Rödå n:r 2 i Umeå

handa. — socken, avslutad den 28 februari 1924 har bestämts att ägaren till hemmans—
delen 1/64 mantal litt. la skall i standskogslikvid till ägaren av 1/64 mantal
litt. Ib betala 565 kronor 50 öre, att erläggas i reda penningar med hilften
vid förrättningens avslutande och med hälften ett år därefter.

Umeå den 18 december 1924.
På ägodelningsrättens vägnar.
B. HAGSTROM.
Umeå i landskansliet den 8 januari 1925.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1925 — Larsson & C:s Trycker: