OCR Output

1925 den 8 fanuari. N:f 3 — 5

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1925
Nt 3.
På begäran intages härmed följande
Kungorelse

Vid laga skifte a hemmanet 5/32 mantal Stenbick n:r 1 i Umea socken, Ang. stand—
faststallt av UmedA domsagas @godelningsritt denna dag, har bestimts att SKO8Slikvid.
agaren av hemmansdelen 5/64 mantal litt. A skall i standskogslikvid till äga—
ren av hemmansdelen 5/64 mantal litt. B betala 507 kronor 23 öre, att utgå
antingen i reda penningar och erläggas med en tredjedel ett år från faststäl—
lelsen, med en tredjedel två år från samma tid och med en tredjedel tre år från
fastställelsen eller in natura, i vilket fall likviden skall vara verkställd inom
tre / år från' fastställelsen.

Umeå den 18 december 1924.
På ägodelningsrättens vägnar:

B. HAGSTROM.

T

N:f 4.
På begäran intages härmed följande

Kungorelse

Vid laga klyvning å hemmanet 3/32 mantal Kvarnsvedjan n:r 2 i Ang. ena—
socken, a hemmanet 3/32 mantal Kvarnsvedjan n:r 2 i Umeå socken, avslu— — handa.
tad den 28 februari 1924 har bestämts att ägarna till hemmansdelarna 1/64 ‘
mantal litt. Eb och 1/64 mantal litt. Ec skall i standskogslikvid till ägaren
av hemmansdelen litt. Ea betala, den förre 151 kronor 62 öre, och den senare