OCR Output

1925 den 8 januati. N:r 2.

LÄNSKUNGÖORELSER.

Västerbottens län.
Ser. B Landskansliet 1925

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:f 2.

Sedan på därom av Kåge älvs flottningsförening gjord framstallning Ang. flott—
länsstyrelsen genom resolution den 13 juni 1923 förordnat flottningschefen ledsärende.
Ossian Rehnberg i Skelleftea, att jamlikt 8 § i flottningsstadgan den 30 de—
cember 1880 verkställa avsyning å de byggnadsarbeten, som genom länssty—
relsens utslag den 25 juni 1921 föreskrivits till utförande i och för utvidg—
ning av sorteringsmagasinet i Kågetjärden och sådan avsyning numera blivit
verkställd, samt instrument däröver hit inkommit, varder envar, vars rätt av
ärendet beröres härigenom förelagt, att inom fjorton dagar efter det denna
kungörelse blivit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt—
rande i ärendet, vid äventyr, att dylikt yttrandes uteblivande ej hindrar ären—
dets avgörande i befintligt skick. Handlingarna i ärendet hållas under tiden
tillgängliga här å landskansliet för dem, som önska av desamma taga del.

Umeå i landskansliet den 8 januari 1925.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1925 — Larsson & C:s Tryckeri