OCR Output

1925 den 8 januati. N:r 1.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1925

Uppläses i Umeå stads, Umeå och
Holmsunds socknars kyrkor.

N:r 1.

Sedan magistraten i Umeå med yttrande till länsstyrelsen överlämnat Ang. provi—
en av stadsfullmäktige gjord underdånig ansökan om fortsatt provisorisksorisk förhöj—

förhöjning med fyrtio procent under år 1924 dels av den för stadens hamn— neR stads
område gällande hamntaxa, dels å avgiftstaxan vid nyttjande även av Kaj— pamntaxa.
anläggningarna vid uthamnen, dels ock å hamnavgifter för framförande av
visst flottgods, lämnas härigenom vederbörande trafikanter tillfälle att före
den 17 januari 1925 hit inkomma med yttrandenöver ansökningen. De till
ärendet hörande handlingar finnas under tiden här å landskansliet tillgängliga
för dem, som därav vilja taga del.
5.

Umeå i landskansliet den 8 januari 192

NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1925 — Iy-våvl'fssonw&wö:s""Trycke;i*