OCR Output

35

Följande elever hava under året erhållit undervisning och utexa—
minerats vid Flarkens mejeriskola:

Agnes Eriksson från Bygdeå socken;

Stina Gustafsson från Lövångers socken;

Maja Hedlund från Bureå socken;

Berta Lindgren från Skellefteå socken;

Henny Persson från Bureå socken;

Elin Lundgren från Nysätra socken;

Svea Sundqvist från Skellefteå socken.

Under halva året har Hanna Edlund från Asele socken erhållit
undervisning i hushållsostberedning m. m. för anställning å mejeri
i Lappmarken. .

Samtliga erhöllo anställning såsom mejerskor inom länet.

Den praktiska och teoretiska undervisningen hava varit lika som
under det året.

Mejerierna.

Ett nytt mejeri har anlagts i Vindeln och monterats for ost— och
smörberedning av A.—B. Separator. Inom Lappmarken har jämväl an—
ordnats ett mindre mejeri för hushållsostberedning i Gavsele by.

Spölands mejeri har utvidgats och maskiner för smörberedning
hava där inmonterats.

Långtidspasteurer hava inmonterats å Norets och Skramtrask
mejerier.

Mejeriforbundet.

De i verksamhet varande mejerierna hava varit anslutna till Me—
jeriforbundet.

For ostreklam vid "Ostveckan" i Stockholm har Mejeriforbundet
under året anslagit 200: — kronor.

Från — Mejeriförbundet har till hushållningssällskapets förvalt—
ningsutskott ingivits en skrivelse med anhållan om det tillägg i be—
stämmelserna för kronstämpling av ost, att endast den ost, som vid
en yttre undersökning visar sig felfri, må erhålla kronstämpel.

Med anledning av en skrivelse från Sveriges Ostengrossistför—
ening med anhållan om att mejerierna vid ostlikviderna skulle påfö—
ras ett avdrag av en promille, vilket belopp med tillägg av ett lika
stort tillskott från engrossisten, insättes på postgiro och ostreklam—
fondens konto till upprättande av en ostreklamfond, vilkens medel
skulle forvaltas såväl av företrädare för ostengrossisterna genom
Sveriges Ostengrossistforening som for mejerihandteringen genom
Svenska Mijolkintressenters upplysningsforening, beslutade Mejeriför—
bundet att i enlighet med denna skrivelse bevilja nämnda avdrag vid
ostlikviderna.

Till hushållningssällskapets förvaltningsutskott har ingivits en
skrivelse med anhållan om anslag för avlönande av en instruktions—
mejerska i Mejeriförbundets tjänst med beslut om att förbundet i
så fall skulle bekosta hennes dagtraktaments— och reseersättningar.

Vid förbundets sammanträden hava föredrag i fackfrågor hållits
och försäljningsfrågor m. m. behandlats.