OCR Output

34
Mejeridriften.

Under året hava 47 mejerier varit i verksamhet mot 48 under
föregående år.

Den å mejerierna invägda mjölkmängden var 14,279,251 kg. mot
14,569,706 under år 1924.

Den direkta mjölkförsäljningen har under året ökat med 983,377
kg., tillverkningen av smör med 20,668 kg., tillverkningen av vassle—
smor med 408 kg. och tillverkningen av mesost med 54 kg. Tvenne
mejerier, Noret och Skramtrask, hava under året levererat mjölk till
Norrbotten.

I övrigt hänvisas till medföljande tablå, som utvisar de olika
mejeriernas mjölkmängder och tillverkningar m. m.

Ostens stämpling och märkning.

Liksom under föregående år har all Västerbottensost kronstimp—

lats efter minst 8 manaders lagring. För kronstämplingen har ytter—

_ligare bestämts, att endast den ost, som vid en yttre undersokning

visar sig vara felfri och fyller fordringarna i övrigt, får kronstämp—

las. På så vis har man infört en sorts kvalitéemärkning och Väster—
bottens kronmärke å ost har blivit bade Alders— och kvalitémirke.

Ostens kvalité.

Ostens kvalité har under året varit bättre än under föregående
år. Ännu torde dock mycket kunna göras för att förbättra kvalitér
å en del mejerier. Framfor allt gäller därvid att leverantorerna leve—
rera en forstklassig mjolk, ty utan en sadan kan ej tillverkas en fel—
fri ost.

Bland ostfel, som förekommit, kunna nämnas: sprickor inuti os—
ten, spröd och torr ost samt blåsor.

Avsättningsförhållanden.

Efterfrågan å mejeriprodukter och särskilt å Västerbottensost
har under året ej varit så livlig som under föregående år. Annu sy—
nes ej landets smörexport hava uppnått den storlek som förr, vil—
ket antagligen har haft till följd en storre osttillverkning och där—
med foljande storre tillgang. /

Då en mindre fet och mindre lagrad ost kunnat produceras till
ett lägre pris, har denna på grund av penningknapphet fått en större
avsattning och gjort marknaden sämre för kvalitetsost.

Partipriserna å kronstämplad Viasterbottensost hava varierat
mellan 2: 25—1: 75 kr. pr kg.

Mejerismör har betingat ett partipris av 4: 2:70 kr. pr kg.
Landsmör har i parti betalts med c:a 60 öre lägre pris in mejeri—
smör. För vasslesmör har erhållits samma pris som för landssmör.

Priset å mjölk vid utminutering å mejerierna har varit 26—18
öre pr kg.

Utbildning av mejerskor.

Även under detta år hava två elever undervisats vid vardera av
statens elevmejerier i Mångbyn och Hökmark.