OCR Output

32

Lokala faltforsok.

I samarbete med centralanstaltens jordbruksavdelning utlades
inom distriktet 30 st. godslingsforsok, varav 11 i havregrönfoder,
torvjord, 4 i vall, fastmark, 9 i vall, torvjord, 4 i rovor, fastmark, 2 i
potatis, 8 st. sortförsök med korn och 4 st. ogräsförsök.

Pågående 5 st. kalkningsförsök hava övergödslats och skördats
i vanlig ordning. Över samtliga försök hava rapporter insänts till
centralanstalten.

Fröodlingsnämndens valläggningsförsök ha i år skördats första
gangen. Så gott som samtliga försök ha lämnat ovanligt hög avkast—
ning. Dessa forsok komma formodligen att visa vilka oanade hek—
tarsskördar våra gräsmarker kunna lämna vid rationell skötsel.

Väderlek och årsväxt.

Vårbruket kunde börja ganska tidigt, redan i mitten av maj. Om—
vaxlande nederbord och värme framkallade en yppig vegetation.
Samtliga odlade kulturväxter lämnade fullgod skörd.

Höbärgningen börjar i dessa trakter alldeles for sent. 1 den
s. k. Saraveckan, 19 juli, skall slåttern börja enligt gamla vanor och
märken. Härvidlag vore bäst att icke ratta sig efter Sara, utan sätta
igång slåttern när gräset är nog vuxet for skord, d. v. s. vid blom—
ningen. Men då icke alla marker kunna överfaras på ett par dagar,
bör man hellre börja slåttern på en del skiften några dagar före
blomningen. I allmi@nhet rader basta bargningsvadret de forsta 10—
14 dagarna av slåttestiden, och den som då är Ite i tid får ett gott
och välbärgat foder. Så var även förhållandet under sista sommaren.
I slutet av juli började en längre regnperiod, som i hög grad förse—
nade slatterarbetet. Gräset blev förvuxet och hoet svartnade i hass—
jorna. Jordbrukaren bör beakta att han skall skörda mesta möjliga
mängd smältbara näringsämnen som hava betydelse i djurnäringen.

Bärgas gräset för sent, så skördas kornet i allmänhet för tidigt.
Här råder en utpräglad fruktan för Lovisa, den s. k. Kallovisa, den
25 augusti. Då blir det frost. Kornet skall helst vara skördat till den
dagen, oavsett om det är moget eller ej. Frostländigheten har ju
minskat genom avdikningen och befolkningens vana iakttagande av
meteorologiska fenomen bör väl i någon mån vara vägledande vid be—
stämmande av tidpunkten for skorden. Kornet skordas fore gulmog—
nadsstadiet, ofta gronmoget, och husmödrarna äro förtjusta däröver,
ty halmen blir då bättre åt korna. De glömma, att man inte bör odla
korn för halmens utan för kärnans skull.

Potatissjukan, som ett par år härjat i Västerbotten, drager sig
allt längre och längre in i landet och har nu nått Vilhelmina socken.
Visserligen har den under året icke nått någon större spridning. Här
har endast inträffat enstaka fall. Med den stora betydelse potatisen
har i hushållningen i dessa trakter skulle en allmän utbredning av
denna förhärjande sjukdom förorsaka en katastrof på livsmedels—
området.

Kultiverade betesmarker.

I samarbete med Svenska Betes— och Vallforeningen har hos
F. E. Holmner i Gunnarn anlagts ett demonstrationsfalt i hagmark
för betesändamål. Genom rationell skötsel avse vi få fram en yppig
och rikt avkastande gräsmark. För traktens målmedvetna och intres—