OCR Output

Planer för nyodlingslan _ — — — — . — — — 1 , i 25 dagar
Avsyning av nyodlings— och gödselvårdslån ............ i 3
Utredning om egnahemslåntagares ekonomiska ställning _3 ,,
Täckdikningsplaner och avsyningar .................. 12 y
Avvägning for avdikning ..................v......... 2 .
Jordbrukspremieringen . . .ls l l l l e es 38
Kvinnliga ladugårdssköterskekurser 40 ,,
Sammanträden, premiering av lin— och rovodling ........ 4 — ,
Avsyning av odlingar för tilläggsavvittringen .......... 2 n
Rådgivande verksamhet .l l l l s
Rese— och helgdagar .....................vv...+..++. 19 ,,
Hemarbete i1 ............... . l . HUAL
Semester . . .. .. .. . — L — — 2 e e e e ns 1 ;

Summa 328 dagar‘

I tjänsten har jag färdats 542,4 mil.

Till den av hushållningssällskapet bedrivna låneverksamheten

har inom distriktet upprättats 5 st. planer för täckdikningslån, 93 st.
planer for nyodlingslan och 60 st. planer for godselvardslan. Under
aret har avsynats ett stort antal företag berorande tidigare bevil—
jade lån.

Vandringsrättarna.

Inom distriktet har tjänstgjort 6 st. vandringsrättare. Deras verk—

samhet framgår av nedanstående sammandrag upprättat efter månat—
ligen inlämnade tjänstgöringsrapporter.

Vandringsrattaren Joh. Lundmark, Äsele, försattes ur tjänstgö—
ring den 6 febr. Till hans efterträdare utsågs Knut B. Carlsson, vil—
ken tillträdde sin befattning den 1 juni. Vandringsrattaren J. A. Ols—
son har bevistat en täckdikningskurs i Kolbäck.

I kolumnen ”extra” är redovisar för kommunala och andra sam—
manträden, kontrollföreningsarbete, kurser m. m. Vandringsrättaren
Oskar Larsson har under 10 dagar undervisat uti fettbestamning,
journal— och bokföring i kvinnliga ladugårdssköterskekursen på Kristi—
neberg. /

Sammandrag.
i 0 (2
| F on W | >
| |& || E] — $
m _ | & få t | 5 oo 1 err
09 | © | oc
J 538398 5 l | 1%) ,08g|"
‘ SSE i Z E e. %
v 2 |”5 ,= Ep 6 & *‘1.3’@" 2 1 % 1%
i93 P| | M + | — 1ä isi 0 s | §
5 Se2 128 s J 02 aE)iml 131 5 1= | $
S. E8[3[ T]©2] | |9! © [|= [2
> S '2 8 3 2| 4| 4
5ols & | $
#£518 |$ 17 / & | | 5
T2 ?/_5 | | i t
:) | i i | i |
Oskar Larsson, Vilhelmina 157 / 6 | 7 40}20 ' 49124;—— 9 31212672 347
Joh. Lundmark, Asele 7| 1 | 1 |— | 3 19'—*4 f"i 31. 132
J. A. Olsson, Lycksele ... 106| 45 |18 8 | 5761 211/ 326 2466/258
M. Persson, Stensele . .. .. 156 11 | 1 |19] 9 89 14—'161 31528111345
E. Karlsson, Stensele ....! 89 18,5l 6 |20 / 265 311/2022/315
Joh. Mörtsell, Tärnaby .. 70 30 | 1 | 5 61 12317[—1141 321 2742/241
Knut B. Carlsson, Asele .. 63,5) 24 | 4,5 95[ 8,5) 65 § 1905 1999[257!