OCR Output

30

småningom repa sig men blev försenad i utvecklingen och skörda—
des som grönfoder. Kväveverkan var tydlig, och grönfoderskörden
blev bra. Tydligt är emellertid, att sädesbrodden bör vara daggfri,
då bestoftningen utföres.

3) Bearbetningsförsök.

Detta försök utfördes hos E. Holmgren, Flurkmark, och på
samma fält och under samma förhållanden som övriga här nämnda
hos Holmgren utförda försök. Jordmånen utgjordes av mullhaltig
lerjord. Harvningen utfördes med Akarpsharven, och blev resultatet
mycket tillfredsställande ity, att ogräset förstördes nästan fullstän—
digt. Att en del ogräs blevo kvar berodde tydligen på, att jordkokor
hindrade harven att arbeta jämt i jorden. Säden tog ingen skada av
harvningen. Den utvecklade sig kraftigt och skördades till mognad.

Vid jämförelse av de tre olika ogräsbekämpande försök, som ut—
förts på samma fält, kan icke direkt företräde givas någon av meto—
derna. Såväl besprutning som bestoftning och harvning gåvo utmärkt
goda resultat, men må dock framhållas, att harvning ställer sig billig
och är lätt att utföra. .

Besprutningsförsök för bekämpande av potatissjuka.

Tvenne forsok med besprutning med bordåvätska utfordes. För—
soksfalten besprutades den 14 augusti, men var det säkerligen då for
sent, att med denna åtgärd förhindra potatissjuka, ty försöksrutorna
blevo angripna av sjukdomen samtidigt som den uppträdde på fältet
för övrigt.

Jordbrukskonsulent Aug. Ekströms tjänsteberättelse för ar 1925.

Undertecknad får härmed vördsamt avgiva berättelse för år 1925.

Mitt distrikt har under året omfattat Vilhelmina, Dorotea, Asele,
Fredrika, Örträsk, Lycksele, Stensele, Sorsele och Tärna socknar med
stationsort i Vilhelmina.

Under vinterhalvåret var jag huvudsakligen sysselsatt med bear—
betning av sommarens förrättningar, undervisning i kvinnliga ladu—
gårdssköterskekursen å Kristineberg och lantmannakurser i Norsjö,
Malå, Sorsele och Stensele socknar. Sommarhalvåret upptogs som
vanligt av resor i hushållningssällskapets verksamhet. Jordbrukspre—
mieringen i länet förrättades i år inom mitt distrikt. Antalet för pre—
miering anmälda jordbruk ökas år från år, ett tecken på stegrat in—
tresse för denna gren av småbrukarrörelsen. 1 och med storre till—
slutning kunna fordringarna för pris skärpas.

Bedömning _ av _ lin— och rovodling for premiering har skett i
Bäsksjö by, Vilhelmina socken. De växtodlingstävlingar, som där—
varande J. U. F. anordnar, omfattas med stort intresse och torde
åstadkomma djupare insikter i de frågor, som beröra jordbruket och
trädgårdsskötseln.

Enligt till hushållningssällskapet månatligen inlämnade tjänstgö—
ringsrapporter har jag 328 tjänstgöringsdagar, vilka fördela sig på
olika tjänstgöringsgrenar sålunda:

Lantmannakurser och föredrag ....................... 34 dagar
Eokala faltforsok _ e e 22

29