OCR Output

28

ett i havre och två i korn. Skörderesultat över dessa och 2 kalk—
ningsforsok insändas till Centralanstalten.

7 ogräsförsök hava utlagts och 2 översprutningsförsök å potatis,
de senare med icke märkbart resultat.

Jordbrukskonsulent K. Lundströms tjänsteberättelse för ar 1925.

Härmed får jag vördsamt avgiva berättelse över min verksam—
het år 1925.

Av 291 tjänstgöringsdagar har jag i 120 dagar varit ute på för—
rättningar och resor och i 171 dagar tjänstgjort vid Egnahemsnämn—
dens expedition. Därvid har jag jämväl utfort det hemarbete, som.
tillkommit mig i egenskap av jordbrukskonsulent inom Umeådistrik—
tet. I tjänsten har jag forutom med järnväg eller båt färdats 514,6 mil.

Inom distriktet ha utförts 6 gödslingsförsök. Därjämte har full—
följts ett forut anlagt kalkningsforsok och likaledes har upprepats
tvenne sortforsok (ett med korn och ett med havre). Vidare ha ut—
förts 7 försök med bekämpande av ogräs; nämligen 3 besprutnings—
försök, 3 bestoftningsförsök och ett bearbetningsforsok. För be—
kämpande av potatissjuka (phytophtorasjuka) ha utförts 2 besprut—
ningsforsok. Betraffande forsoken for bekämpande av ogräs och po—
tatissjuka lämnas särskild redogörelse och beträffande de övriga för—
söken lämnas skördeuppgifter till Centralanstaltens Jordbruksavdel—
ning, varefter sedan där resultaten uträknats, försöksvärdarna bliva
underrättade.

Av nedanstående översikt framgår närmare huru tiden blivit an—
vänd för olika arbeten.

Egnahemsverksamheten har omfattat 275 dagar, härav

Rese— och helgdagar ................................ 7 dagar
Närvarande vid Egnahemsnämndens sammanträden .... 10 ,,
I tjänstgöring vid Egnahemsnämndens expedition ...... 161 ,,

Besiktning och värdering av 227 lägenheter, för vilka eg—
nahemslån sökts (samtidigt har uppgjorts 30 nyod—

lingsplaner) . . . . .. %% v.v v v v v v k a k k k k v k k v v k kk v , 81 ,,
Inspektion eller undersökning av 106 lägenheter, för vilka
egnahemslån forut bevilfats ...................... 16 ,,

Övrig verksamhet omfattar:
Uppgörande av 3 växtföljds— och 14 täckdikningsplaner .. 13 ,,
Radgivande verksamhet .............................. 3
Härtill kommer semester ............................. 25

Summa 316 dagar

Vandringsrättare Olof Nilssons tjänstgöring.

Rättaren har varit ute på förrättningar och resor i 199 dagar
och 92 dagar ha använts till hemarbete i tjänsten. Detta sistnämnda
har mest bestått i uppgörande av ritningar till lantmannabyggnader
och planer till nyodlingsföretag. Beträffande arbeten utom hemmet
får nämnas, att rättaren varit jordbrukarna behjälplig vid täckdik—
ning och därvid lagt 20,000 täckdikningsrör, uppgjort 30 nyodlings—
planer och 3 planer för gödselvårdslån. Vidare har han undervisat