OCR Output

25—
Arsvaxten.

Ar 1925 gav en skörd betydligt överlägsen de närmast föregå—
ende åren både i kvantitativt och kvalitativt hänseende. Höskörden.
blev fullt medelmåttig; spannmåls— och grönfoderskörden något där—
över, trots vissa svårigheter med bärgningen. Rotfruktsgrödan läm—
nade väl medelmåttigt skördeutbyte, likaså potatisen, vilken dock fler—
städes var något angripen av den i flera år grasserande potatissju—
kan. Med undantag för juli månad, då stark torka rådde, var som—
marbetet gott och även återväxten på slåttervallarna lämnade krea—
turen mycket tillfredsställande höstbete.

Lantbrukarne ha sålunda all anledning vara nöjda med skörden;.
skada blott att prisen på jordbruksprodukter skola vara så låga.

Jordbrukskonsulent J. Söderbloms tjänsteberättelse för ar 1925.

Min tjänstgöring framgår av följande tabell:

0 T O | 1 J J U 1 KR 1

& : | s 15 | § % åoj ‘

1 12 C*om SEE E ÖD e ”3 | \

13 | M 1 8 — | % [ & | & | .8 | En | $ s |
| 8120 218030 1# [2 0& 1# | 8
| Antal dagar | E |C |5 € 5 8 |& | # 50 = 0 ao F0
| 315 1F 9 53 | .3 | = S € | A QE),—"-*'
1 © |:28 | 0 1% 1 2 | 3 | hö © U P | _ m

| # | > 3 g (2 1e | § T |

| S 4 i3 | i8 — 8 D |

i — [T [F 10 =# | $ | |

‘ * .1 / _ | |

| I | |

| | [ O 0|
januari ....|—|—|—|1—|—1—|— | — | — | 19 | 6 | — | 25
Februari ... 13/ | — |— | 5 |— | 3 27
Mars ...... 1 & & e e e s e e
April ...... j3] _ | _ | _ [ _ |.__ h e [ s [ 4g | _ e
Maj ....... 3| 5| 1411—1—1—1— |— | Qs| 14 | — | — 1265
Juni ....... — 1]10] 1 21 3| 1 | 6| Qs| 1 | — | — |25,5
Juli ....... 1—0 21 7/1—) 31 21—| 8 |1 | 2 — 3]28:
Augusti.... |—| 3]10] 1| 3| 4| 2| —| 3 | 2| —|]——|28 |
September .| —|—|15) —|] 4| 3| 1| — |— | 3 | — | —— | 26
Oktober ...| —|—|] 5) 3| 3| 3| 2 | — |— | 11 | — | — | 27
November . | — | — — | | — | 25 |1 — | — | 25
December...’— C e t — | e o 2 Me j 21
Summa 42 17/51| 5/15|/15) 6| 14 | 5 |117 | 8 | 19 |314 !

Av 287 tjänstgöringsdagar hava således 117 använts till hemar—
bete och 170 till forrattningar och resor. I tjänsten har jag utom å:
järnväg färdats 344 mil.

Under februari, mars och april deltog jag i lantmannakurser:
inom Umeå, Degerfors, Vännäs och Örträsk socknar.

Följande antal planer hava uppgjorts: 39 för nyodlingslån, 7 for: