OCR Output

24

_Antal t]anstgormgsdagar e | 3 |
"—7"— t ‘ ——— ;- — — .-: % U 1
178 0 | g äg | 21 ö 1z 2 | Z. |
18 | _ | ‘cnbl P | & T | & | 6 | &
9 7 [ 8 k 9$ 5 I 3 | & > 2 E &
Rättarens | va E 761 >& | 5 | /2P | % | © | 7S o | #
B § 2 i s i . i 08
namn — | FE & 3 | © | 8 | E , 2 170 | #
2850 & © 288 5 © & p E ;s E
!>$|cåm?:'7>—åå1w 21 8 1 Z 1 i
s%_nm[ge—: P 1 F 1E | R .
172 | ir 2 8 | g | § . | B
1 1 i | i
| 5 | ‘ | 2 |& 0 LoL. | C
| | 1 1 1 T i
a ‘ | i | - | | |
Ögren ..../117 |32 [32| — |—| 5 |60 | 35 12 | 203 |2230 302 |
156 o o_
— | | | |
Söderholm. 137 |49 | 5| 2 |—| 1|94 — / 17 305 18650 333 ;
204 1001 |
Tjärngren. 1105/71 [11| _3 |— | 19 |73,5| 6 | 14 1308 / 478
214,5 | ‘ ‘ J
+ es | | Lsa
Eklund..../ 84 |525/13] — |24| 25 |58 | 41 | 19 | 3165*2277 324|
1 198,5 | | i

Under rubriken ”extra” är redovisat bevistande av sammanträ—
den, deltagande i taxering (Ogren), arbete med mjölkkontroll (Ek—
lund) m. m. Eklund var under året beordrad som elev vid täckdik—
ningskurs i Norrbotten.

Sjukdom hindrade Ögren att tjänstgöra under 7 dagar samt
Tjärngren och Eklund vardera 1 dag.

Fältförsöken.

Inom distriktet utlades 22 gödslingsförsök, 8 sortförsök (därav
6 fasta) samt 3 ograsbesprutningsforsok och 3 besprutningsförsök
mot potatissjukan. Skörderapporter ha även insänts från 3 förut an—
lagda kalkningsförsök.

Nyodlings— och godselvardslanen

röna fortfarande rätt livlig efterfrågan, åtminstone de förstnämnda.
Till _ hushållningssällskapet äro sistlidne december inlämnade 198
ansökningar om nyodlings— och 17 om gödselvårdslån.

Täckdikningslånen

ha varit litet eftersökta; dock äro upprättade åtskilliga täckdiknings—
planer utan låneansökan, somliga i samband med cirkulationsplan.
Blott 1 täckdikningslåneplan skall inlämnas, och 3 planer för sökande
av anslag till storre utloppsdike i samband med täckdikning äro re—
dan inskickade.