OCR Output

22

Trpt 16,342: 26 2,150,606: 92

Konung Oscars och
drottning Sofias sil—

verbrollopsfond . .. 1,009:.,,: 17,3—42: 126
Av sällskapet avsatta fonder :

Brattby egendomst.. . 82: 41

Hingstlånefonden . . . 23,945: 36

Fiskerifonden . . . .. . 19,703: 61

Egnahemslånens riskf. 108,095: 11
Gödselvårdslån, riskt. 12,524: 61

Tackdikn.—lan, riskf. .. 11,395: 22
Nyodlingslån, riskf. .. 16,129: 62
Froodlingsfonden . . .. 1,000. — 195,875: 94 213,218: 20
Kapitaikonto . . .. e ce es se e 144,115: 27

Summa kronor _ 2,507,940: 39
Umeå i april 1926.

ADOLF GRANSTROM.
Hushållningssällskapets sekreterare.

2. Tjänstemännens berättelser.
Jordbrukskonsulent G. Bergdahls tjänsteberättelse för ar 1925.

Under manaderna januari och februari upptogs tiden huvudsak—
ligen av diverse hemarbeten i tjänsten, såsom upprättande av tjän—
steberattelse och tackdikningsplaner, uträknande av försöksresultat,
korrespondens m. m. I februari bevistade jag dessutom forsoksledare—
kursen i Stockholm samt erholl semester under tre dagar för att
sasom sakkunnig avgiva vittnesmål i ett strandskadeersättningsmål
vid Arvidsjaurtinget.

Lantmannakurserna togo sin början den 1 mars och pågingo utan
avbrott till den 8 april inom Norsjö, Malå, Sorsele och Lycksele
socknar.

Senare delen av april användes till hemgöromål, bland annat
planläggning av länets samtliga lokala fältförsök.

Förrättningarna å bar mark togo sin början den 4 maj och på—
gingo med kortare avbrott da och då för skötande av expedition
ända till den 24 oktober.

Under sommarhalvåret bevistade jag även hushållningsdistrikts—
möten i Bureå, Byske och Burtrask samt åtnjöt ledighet och semestet
under tillhopa 8 dagar.

Sista veckan av oktober samt november och december användes
huvudsakligen till hemarbeten med fullbordande av nyodlings—, gödsel—
vards—, diknings— och cirkulationsplaner, egnahemsgöromål med kor—
tare besiktningsresor, uträkning av försöksresultat m. m.

Bevistade även lantmannadagarna i Skellefteå i samband med