OCR Output

21

,, Sällskapets ställning till fråga om ändrade bestämmelser rö—
rande allmänna handlingars offentlighet;

» 1923 års taxeringssakkunnigas betänkande angående om—
organisation av taxeringsväsendet;

,, preliminärt förslag till jordbruksstatistikens omorganisa—
tion ;

,, — forslag till förändrade villkor för åtnjutande av statsbidrag
från norrländska avdikningsanslaget m. m.; och

,, förslag till nytt reglemente for den med statsmedel under—
stödda hästpremieringen.

Forvaltningsutskottet har under året framställt förslag om säll—
skapets medverkan att ordna mejeriernas driftkredit, vilket dock
strandade på att erforderlig enighet ej kunde uppnås bland länets
mejerier.

HUSHÄLLNINGSSÄLLSKAPETS BALANSRAKNING
DEC . 1925.

Tillgangar :
Fastigheter och inventariet .......... i. .l 155,430: 87
Trädgårdsskötselns konto .......... 24: 15
Fordran å statsanslag ............ 83,088: 76
Länsstyrelsen (ledamotsavgifter) .... 14,092: — 97,204: 91
Obligationer . . .................. 100,000: —
I bank innestående ............... 486,282: 76 586,282: 76
Utlånade medel:
Nyodlingslan . . .................. 1,024,329: 05
Gödselvårdslån . . ................ 292,284: —
Tackdikningslan . . ............... 61,959: 66
Dranetingslan ... L . 122,414: 85
Fiskerilån . — . LL e . + 0 ee se ee e 2e 13,916: —
Mejerilån L L LL n e e e ee 35,120: —
Mimostlan . . — eee — e 102.3893: 33
Egna hingstlan ........ 9,000: —
Egna turlan eee 7,664: 96 16,664: 96 1,669,021: 85
Summa kronor 2,507,940: 39
Skulder :
Miverse pefsoner ..... ... e 4,072: 89
Statskontorets lanerakning ............. .l ... 2,051,420: 20
Landstingets revers . 27,000: —
Tjurlånefonden . . .. 10.710; 82
Näringsfonden . . .. 10,788: 14
Utdikningsfonden . . . 31,612: 87 80,111: 83
Korrektionshusfonden . 15,002: ——

Till sällskapet donerade fonder:

Fosterl. foren.—fonden 11,342: 26
Almqvistska fonden . 3,000; ——

T rpt 16,342: 26 2,150,606: 92