OCR Output

19

,, Nordmaling: Riksdagsm. Ad. Viklund, Brattfors, Öreälv.
Nämndeman Ernst Jonsson, Långed, Nordmaling.

,, Norsjö: Inspektor Ernst Vikström, Norsjö.
Inspektor L. Lidstrom, Norsjö.

,, Nysätra: Hemmansägare A. A. Henriksson, Hörneborg, Anidset.
Hemmansägare A. J. Olofsson, Pellboda, ÅAnäset.

,, Skellefteå stad: Lantbruksingenjör H. Vikström, Skellefteå:
Disponent C. E. Nordström, Skellefteå.

,, Skellefteå norra: Kyrkovärden J.— E. Vallmark, Brännan, Skellefteå.
Hemmansägare N. A. Söderberg, Myckle, Skellefteå.

,, Skellefteå södra: Hemmansägare Sven Viklund, Tjärn, Skellefteå.
Hemmansägare John Falgren, Sörböle, Skellefteå.

,, Sorsele: Landstingsman Linus Ljunglöf, Gargnäs.
Hemmansägare Ossian Backman, Gargnäs.

,, Stensele: Hemmansägare F. E. Holmner, Gunnarn.
Vandringsrättar E. Karlsson, Storuman.

, Sävar: Hemmansägare K. J. Sundstrom, Bullmark.
Skiftesgodeman J. P. Forsmark, Sävar.

,, Tärna: Hemmansägare J. Jul. Stenmark; Umfors.
Hemmansägare Ernst Johansson, Björkfors, Hemavan.

,, Umeå stad: Lantbrukare C. A. Granberg, Haga, Umeå.
Jordbruksförman G. Hellsten, Umeå.

,, Umeå norra: Skiftesgodeman J. Ax. Sandgren, Grisbacka, Umeå
Hemmansägare Alfr. Pettersson, Grisbacka, Umeå.

, Umeå södra: Skiftesgodeman E. A. Holmström, Teg, Umeå.
Lantbrukare Nils Eriksson, Bole, Umeå.

,, Vilhelmina: Hemmansägare D. P. Danielsson, Dalasjö, Vilhelmina.
Hemmansägare Joh. V. Johansson, Dalasjö, Vilhelmina.

,, Vännäs: Kyrkovärd J. O. Dahlgren, Vännäs by, Spöland.
Nämndeman E. J. Andersson, Vännäs by, Spöland.

,, Asele: Arrendator G. E. Hellgren, Asele.
Hemmansägare P. J. Näslund, Sörnoret, Osternoret.

,, Örträsk: Hemmansägare J. V. Jonsson, Örträsk.
Hemmansägare Alg. Viklund, Örträsk.

De avy Kungl. Maj:t den 3 okt. 1924 fastställda nya stadgarna för Hushåll—

sällskapet hava tillämpats fr. o. m. år 1925. ningssäll—

Det ordinarie sammanträdet hölls i Skellefteå den 14 nov. under Skapets

landshövding Nils G. Ringstrands ordforandeskap. Vid samma tilj— organisa—

fälle hölls sedvanliga lantbruksdagarna med sammanträden med ett
flertal på jordbrukets område verksamma sammanslutningar. Dess—
utom hade anordnats en rikhaltig fruktutställning och en hemslöjdsut—
ställning. ¬

Vid sällskapets sammanträde höll doktor N. V. A. Kemner, Ex—
perimentalfältet, föredrag över ämnet: ”Lantbruksväxternas fiender
bland insekterna och de lägre djuren.”

Vid detta sammanträde förrättades val enligt nya stadgarna, och
valde sällskapet med acklamation till ordforande landshovding Nils
G. Ringstrand och till v. ordf. jägmästar Vilh. Alund, samt for sam—
ma tidsperiod följande ledamöter och suppleanter i forvaltningsut—
skottet, namligen:

1) häradsdomare Aug. Lundberg, Teg, Umeå;