OCR Output

17

Antalet under året beviljade fiskerilån utgjorde 5 st. å 12,600 Fiskeri—
kronor. Antalet nyansökningar var 8 st. å 4,100 kronor. Skulden till _ lån.
statskontoret utgjorde vid årets slut 24,116 kronor.

De vid årets ingång utestående 411 utsädeslånen å 33,024: 50 Utsädes—
kronor hava samtliga under året återbetalats och till statskontoret — lån.
återlevererats.

Liksom under några föregående år lämnas här en sammanställ—Totala lå—
ning av totala antalet utestående lån vid årsskiftet och låntagarnas nefor—
kapitalskuld till sällskapet. Skillnaden mellan låntagarnas skuld och = med—
här även uppgiven skuld till statskontoret utgör dels for lantagarna lingen.
innestående lånedel, dels odisponerat lånebelopp.

Kapitalskuld till

Antal: sallskapet.
Egnanems!an .. ...b ce 2,159 8,368,997: 81
Nyodlingslån . . ...............+.. 3,200 1,024,329: 05
Fjurlan L L e 24 7,664: 96
Hingstlån . . .. .. . .& 18 44,120: —
Fiskerilån . . .................... 32 13,916: —
Täckdikningslån . . .............. 159 61,959: 66
Dräneringslån . . ................ 260 122,414: 85
Godselvardslan .. ._..._..... e 952 292,284: —
Mefjerifan . . ... ul e 8 102.333;: 33

Summa 7,412 10,038,019: 66

Under år 1925 tillämpades de nya stadgarna för hushåll'nings— Hushåll—
distrikten och nyvaldes styrelser enligt dessa stadgars grunder för ningsdi—
perioden 1925——1928. Till distriktsordforande valdes följande per— strikten.
soner : s

för Bjurholm: Nämndeman N. Belander, Bjurholm.

,, Bureå: Fabrikör K. O. Norlund, Bureå.

Burträsk: Hemmansägare Karl E. Lindberg, Burträsk.

Bygdeå: Vandringsrättar Arv. Lindholm, Överklinten.

,, Byske: Riksdagsman Evald Lindmark, Drängsmarkby.

Degerfors: Agronom S. A. Granell, Vindeln.

Dorotea: Hemmansägare N. Vikstrom, Bergvattnet, Dorotea.

Fredrika: Hemmansagare E. E. Nordenstedt, Viska, Fredrika.

Holmsund: Sågställare J. S. Nordstrom, Sandvik, Holmsund.

,, Hörnefors: Hemmansägare E. Hammarberg, Sörmjöle, Stöcksjö.

,, Jörn: Hemmansägare Pett. Lindmark, Storträsk, Jörn.

,, Lycksele: Vandringsrätt. J. A. Ohlsson, Lycksele.

Lövånger: Hemmansägare P. J. Södermark, Bodan, Hökmarkby.

,, Malå: Hemmansägare P. A. Renström, Fårträsk, Malåträsk.

,, Nordmaling: Namndeman E. Jonsson, Långed, Nordmaling.

,, Norsjö: Inspektor Ernst Vikstrom, Norsjö.

Nysätra: Hemmansägare A. A. Henriksson, Hörneborg, Andset.

,, Skellefteå stad: Lantbruksingenjör H. Vikström, Skellefteå.

,, Skellefteå norra: Kyrkovärd J. E. Vallmark, Brännan, Skellefteå.

,, Skellefteå södra: Hemmansägare Ansh. Andersson, Sunnanå, Skel—
lefteå.

,, Sorsele: Landstingsman Linus Ljunglöf, Gargnäs.

,, Stensele: Landstingsman F. E. Holmner, Gunnarn.

,, Sävar: Hemmansägare K. J. Sundstrom, Bullmark.

, Tärna: Hemmansägare J. M. Berglund, Björkfors, Hemavan.

,, Umeå stad: Boskapskonsulent V. Svedbäck, Umeå.

, Umeå norra: Skiftesgodeman J. Ax. Sandgren, Grisbacka, Umeå.

2