OCR Output

— 16

Skogs—
varden.

Arbets—
formed—
lingen.

Egna—
hemslane—
rorelsen.

Nyod—
lingslan.

Tackdik—
ningslan.

Godsel—
vardslan.

Mejerilan.

Hingst—
lån. :

Tjurlan.

Sedan skogsvårdsstyrelse inrättats för Västerbottens kustland
har hushållningssällskapets skogsvårdsnämnd upplösts. För tidigare
planlagda arbeten, som fullbordats år 1924, har vad avser lappmar—
ken under år 1925 utbetalts 15,408 kronor, därav staten bidragit med
8,000 kronor och landstinget med 3,750 kronor.

Till skogsvårdsstyrelsen har under året utgått 5,000 kronor i an—
slag av sällskapet. %

För verksamheten under år 1925 har arbetsförmedlingens före—
ståndare lämnat följande redogörelse:

”På den manliga avdelningen ha 2,525 arbetssokande personer
anmält sig och inom den kvinnliga avdelningen 1,952. Av anmälda
lediga platser, resp. 917 inom den manliga och 1,615 inom den kvinn—
liga avdelningen, ha fillsats resp. 875 och 1,333. Summa tillsatta plat—
ser 2,208. .

Av förmedlingsverksamheten inom de olika huvudgrupperna av
arbete komma på jordbruk och skogshushållning 741 ansökningar om
arbete och av 499 anmälda platser ha 417 tillsats. Härav framgår att
formedlingsverksamheten inom jordbruk och skogshushållning i jäm—
forelse med övriga yrken varit rätt stor.

Hushållningssällskapet har liksom föregående år beviljat anstal—
ten ett anslag på 500 kronor.”

Under år 1925 inkommo 411 ansökningar. Dessutom voro från
föregående år balanserade 108 st. Under året beviljades 201 jord—
brukslan och 99 bostadslan eller tillhopa 300 st. För. året beviljad lå—
nesumma är 1,022,900 kronor, därav för bostadslån 320,000 kronor.
Premielån beviljades under året till ett antal av 188 st. å tillhopa
62,300 kronor.

Under året höll egnahemsnämnden 10 sammanträden.

Vid årets slut utgjorde skulden till statskontoret 11,936,981 : 15
kronor från egnahemslånefonden.

Hösten 1924 söktes 455 lån av vilka beviljades 441 st. å tillhopa
202,350 kronor. Nyansökningarna 1925 uppgingo till 464 st. lån å
200,920 kronor. Skulden till statskontoret utgjorde vid årets slut
1,302,633: 37 kronor fran nyodlingslanefonden.

Under år 1925 beviljades 26 täckdikningslån å tillhopa 12,770
kronor. Vid årsskiftet var skulden till statskontoret 127,022:90 kr.
från täckdikningsftonden och 129,178:60 kronor från dräneringslåne—
fonden. '

Av år 1924 sökta 103 lån beviljades samtliga å tillhopa 30,690
kronor. Nyansökningarna voro 106 st. å 32,970 kronor. Vid årsskif—
tet var skulden till statskontoret 327,816 kronor från godselvards—
lånefonden.

Något nytt mejerilån beviljades ej under året. Däremot söktes
ett sådant. Vid årsskiftet utgjorde skulden härför till statskontoret
å

Under året beviljades 3 hingstlån å tillhopa 8,300 kr. Vid års—
skiftet utestodo 16 lån å 35,170 kronor från statens hästavelsftond och
2 lån å 9,000 kronor från sällskapets egen lånefond.

; dSkulden till statskontoret utgjorde 38,320 kronor fran hästavels—
onden.

Under året beviljades 14 tjurlan å tillhopa 5,465 kronor. Vid årets
slut utestodo 7,664:96 kronor från tjurlånefonden.