OCR Output

15

Liksom under föregående år har Bernhard Carlsson, Grubbe,
tjänstgjort som instruktör, och har han därför använt 36 timmar.

Intresset för biskötseln har också tagit sig uttryck i att under
hösten 1925 bildades Umeortens biodlareforening, vilken räknar ett
20—tal medlemmar. Foreningen fungerar tillsvidare också som läns—
förbund.

Är 1925 var idealiskt för biskötseln, vilken även inom Västerbot—

tens län gav en god skörd. 1 Umetrakten gåvo sålunda 23 samhäl— .

len tillhopa 426,3 kg. honung och 16 svärmar. 1 medeltal lämnade

således varje samhälle 18,5 kg. honung — hogst 50 kg. Honungs—
priset var 4 å 4:50 kr. pr kg. Inom samma område invintrades 36
samhällen, därav 9 i ramkupor och 27 i halmkupor.

Ehuru de mera spridda samhällena ej äro så noggrant kända,
föreligga upplysningar om, att även dessa lämnat tillfredsställande
avkastning. Antalet bisamhällen inom länet uppskattas nu hava stigit
till minst 50 st.

Vid den trädgårdsutställning, som hölls i Umeå tiden 5—8 sept.
1925, utställdes även prov på västerbottenshonung och tilldelades föl—
jande personer uppmuntringspris, nämligen: B. Carlsson, Grubbe;
Stina Pettersson, Teg; Gunnar Bäckström, Böle; A. Bergsdorf, Umeå;
Strömsörs lanthushållsskola; A. Lundström, Sörbyn; Axel Berglund,
Teg, och P. A. Bäckström, Umeå.

Under de år, som biskotseln bedrivits inom Västerbotten, synes
erfarenheten hava visat, att även denna odling kan här bedrivas mea
framgång, om intresse och insikt finnes, vilket ock förvärvas sam—
tidigt som odlingen går framåt.

Utgifterna hava varit:

Inköp av 10 samhällen jämte frakt ...................... 454:50
Biinstruktörens ersättning .............................. 45:50

Summa kronor 500:—

1925 års fiske har givit medelmåttig avkastning med undantag
av laxfisket i älvarna, vilket ej varit så givande som under föregå—
ende år.

Under året har utsläppts 120,000 laxyngel i Umeälven, 300,000
sikyngel i Storsävarträsket, 150,000 sikyngel i Fäbodträsket och
150,000 i Ekträsket samt 40,000 storrodingsyngel i Ullisjaur och c:a
det dubbla i Storuman.

I tillhopa 14 sjöar har inplanterats 3,384 sikar, 4,000 sutare, 251
siklöjor och 232 gäddor.

Premielån för skötar ha utlämnats till 20 fiskare med tillhopa
1,000 kronor. '

Fiskeriinstruktören redovisar 276 tjänstgöringsdagar, därav 95
för hemarbete, och har han färdats 252,8 mil i tjänsten.

Utgifter: n för fisket uppgå till 11,733: 61 kronor.

Under slöjdläraren Anton Astroms ledning hölls manlig slöjd—
kurs i Västerhiske 13/10—13/5 med 9 elever. Under hosten borjade
ny kurs i Bjurholms kyrkoby.

Slöjdlärarinnan Sia Svensson har hållit 6 vävkurser och extra
slojdlararinnan Alma Hellberg 4 kurser. Tillhopa hava 168 elever er—
hållit undervisning i vävnad.

Kostnaderna för slöjdundervisningen uppgå till 10,970:63 kronor,
därav 1,000 kronor till länets hemslöjdsförening.

Fisket.

Slöjden.