OCR Output

Bisköt—
seln.

14

och två trädgårdsinstruktrisernas verksamhet belyses av följande sam—
manstallning:

Förrättn.—dagar Hemarbete Summa Besokta gårdar Resta mil

J. L. Jonsson ........ 203,5 102 305,; 331 176,s
E. Soderling,...... ... 84 319 311 216,2
G. LjunglOf)......... 162 60 222 215 183,,
Hillevi Vidberg ...... 202 23 225 99 123,s
Maja Bylund ........ 200 40 240 36 96,;

De verkställda planteringarnas omfattning framgår av följande
tabell:

Jonsson Söderling Ljunglöf Vidberg Bylund

Epulsttrad eee 121 216 9 53 42
Bärbuskar . . ......... 613 583 911 222 134
Park— & alléträd ...... 200 226 84 17 98
Prydnads— & köksväxter 4363 5698 2330 282 1500
Jordgubbar . . ........ 725 2545 900 415 2000
ce 82 109 64 26 32

Ovriga fleråriga växter 1045 530 273 254 450
Summa 7149 9907 4671 1370 4256

I allt har således planterats tillhopa 27,353 växter, därav 441
fruktträd.

Kommunala _ trädgårdsbiträden hava inom Asele och Vännäs
tjänstgjort resp. 63 och 20 dagar samt planterat 1575 och 974 växter.

Under året hava trädgårdsinstruktriserna hållit 10 konserve—
ringskurser och 5 husmoderskurser. Under rubrik undervisnings—
kurser 1edogores nirmare hinfor

Under året hölls en omfattande och lyckad trädgårdsutställning
i Umeå åtföljd av fruktutställning förlagd till Skellefteå. 1 sarskild
berättelse lämnas redogörelse härför.

i otala utgifterna for trädgårdsskötselns befrämjande uppgingo
till 27,503:94 kronor — därav 4,357:58 kronor avse trädgårdsutställ—
ningen.

Under år 1925 hava följande personer erhållit bisamhällen,
nämligen:

Ramkupor: — Arvid Bäckström, Ytterhiske, Umeå.
Anton Lundström, Sörbyn, Håknäs.

Halmkupor: A. Johansson, Mjösjöby.
Hugo Lindgren, Grubbe, Västerhiske.
J. E. Lundmark, Djäkneböle, Umeå.
Rickard Eriksson, Agnäs.
August Hogberg, Grundfors, Umeå.
Bernh. Hogberg, Kroksjö, Umeå.
Emil Brännström, Lövön, Holmsund.
Fru Augusta Karlsson, Holmsund.

Det sistnämnda samhället blev under upptransporten så skadat,
att detsamma senare gick under, men kommer avsändaren våren 1926
att ersätta detsamma med nytt samhille. DA 23 personer ansökt om
bisamhällen, kunde således ej ens hälften erhålla sådana. Förutom
de genom hushållningssällskapets understöd införskaffade bisamhälle—
na hava också ett flertal inköpts på egen bekostnad.