OCR Output

13

Albin Lundmark, Mjödvattnet;

Karl Andersson, Vestanbyn, Lovanger;
Oskar Persson, Tavelsjö;

E. A. Eriksson, Flarken.

För svinavelns befrämjande voro utgifterna följande:

Svinpremienitg, M ce 685: —

omkosthader . . . .. . .. . .. . .. ... . .. 37: 150
Svinavelsstationerna . . LL LL LL L e e s 1,000: —
g föreningar S eee 200: —
Premiclan för avelsgaltar .. V . V LL .L L . 200: —

Summa kronor 2,122: 50

Under året har fåravelsstationen för cheviotras varit förlagd Fåraveln.
till Brån och bestått av två handjur och 16 hondjur och har därifrån
försålts 5 baggar och 4 tackor. Vid den under året nyupprättade lant—
rasstationen i Dalliden har besättningen utgjorts av en bagge och 13
tackor. Någon försäljning har ej ägt rum därifrån.

. Vid årets slut funnos 4 fåravelsföreningar med 4 cheviotbaggar
och 123 tackor.

Arets utgifter till faravelns beframjande äro:

Anslag till fåravelsstationerna ........................ 750: —
Premielån för inköpta 7 baggar ...................... 325: —

Summa kronor 1,075: ——

Under året har länets fjäderfäavelsförening åtnjutit 200 kronors Fjäderfä—
—anslag av sällskapet. aveln.

I särskild berättelse lämnar boskapskonsulent V. Svedbäck när— Boskaps—
mare redogörelse över sin verksamhet, varför här endast anföres, att konsu—
han under året haft 308 tjänstgöringsdagar, därav 131 dagar för lenten.
hemarbete, och att han i tjänsten färdats 447,5 mil. 2

För år 1925 redovisar mejerikonsulenten B. Unger i allt 306 Mejeri—
tjänstgöringsdagar, därav 101,5 for hemarbete. 1 tjänsten har han konsu—

färdats 318,2 mil. I övrigt hänvisas till särskild berättelse. lenten.
Under år 1925 upprätthölls driften vid 47 mejerier mot 48 under Mejeri—
föregående år. hante—

Omfattningen av mejeridriften framgår av följande samman— ringen.
:ställning:

1924 1925
Invägd mängd mjölk ............ 14,569,706 kg. 14,279,251 kg.
Försåld mängd mjölk .......... 4,647,325 ,, 5,630,702 ,,
Tillverkn. av helfet ost .......... 730,788 ,, 625,0223 ,,
p ,, annan ost ......... 57,689 ,, 60/G3300,
$3 ,, Smör . . %......... 64,416 ,, 85,084 ,,
9 , vasslesmör . . ...... 12302 1, 12720 00
9 » iMEsosf . . ......... 926 ,, 980 ,,

Det i Nästansjö nyupprättade mejeriet av lappmarkstyp har om—
satt 15,307 kg. mjölk genom tillverkning av hushållsost, som vunnit
lokal avsättning till fördelaktigt pris.

Under året har en tredje länsträdgårdsmästare anställts med hu— Träg—
vudsakligen lappmarken som verksamhetsområde. De under trad— gards—
:gårdsnämndens närmaste ledning stående tre länsträdgårdsmästarnas skötseln.