OCR Output

12

Tjurföre— Vid årets utgång funnos 67 tjurföreningar eller detsamma antal

ningarna. som under föregående år. Till dessa föreningar voro anslutna 1,268
medlemmar med 4,683 dem tillhöriga kor. Hela antalet ägda kor ut—
gjorde däremot 6,153 st. Antalet föreningstjurar var 66 enär en för—
ening tillfälligtvis saknade tjur. Under året inlösta frisedlar utgjorde
366 st. och antalet språngavgifter 5,324 st.

Premier För berömvärt arbete såsom ladugårdssköterskor hava premier
till ladu— å vardera 20 kronor under år 1925 utdelats till följande 30 personer,
gårdsskö— nämligen: tjänarinnan Elma Lundkvist, Högland, Näsvall; tjänarin—
terskor. nan Signe Eliasson, Bodbysund; fru Lydia Johansson, Burträsk; fru
Maria Andersson, Djäkneboda, Bygdeå; fru Hanna Maria Lundkvist,
Kinnbäck, Brännfors; fru Maria Västerlund, Tegsnäset, Bjurfors—
fallet; fru Elin Nilsson, Skivsjö, Skivsjöstrand; fru Klara Johanna
Persson, Klippen, Fredrika; fru Tekla Vilhelmina Andersson, Bjen—
berg, Hörneå; fru Klara Dorotea Lindgren, 'Säljedal, Osterjorn;
hemmadottern Celina Char. Ahnkvist, Stryckfors, Myrheden; fru Char—
lotta Eriksson, Knaften; tjänarinnan Johanna Elisabet Andersson,
Hökmarkby; fru Edit Eriksson, Brännudden, Rentjärn: änkefru Jo—
hanna Persson, Aliden, Nyåker; tjänarinnan Amanda Nilsson, Bjur—
sele; tjänarinnan Jenny Karol. Glas, Flarken, AÄÅnäset; tjänarinnan
Tilda Lindgren, Skråmträsk; tjänarinnan Amanda Stenlund, Rag—
valdsträsk, Skellefteå; fru Betty Linder, Sandsjön, Lomselenäs; fru
Josefina Lindberg, Långsjöby; fru Tekla Margreta Sandström, Bots—
mark; fru Julia Charl. Stabbfors, Tängvattnet, Hemavan; tjänarin—
nan Anna Lundberg, Stöcke, Stöcksjö; tjänarinnan Beda Gustava
Berglund, Innertavle, Umeå; tjänarinnan Ida Bergstrom, Ytterhiske,
Umeå; tjänarinnan Anna Persson, Lövliden, Vilhelmina; fru Emma
Persson, Bergliden, Tväråbäck; fru Lovisa Agata Eriksson, Sten—
selekroken, Asele; hemmadottern Edit Jakobsson, Örträsk.

Sammanlagda kostnaden for premier utgor 600 kronor.

Kontroll— Under år 1925 voro 15 kontrollföreningar verksamma inom lä—
forening net. Antalet anslutna besättningar utgjorde 198 med ett koantal av
arna. — tillhopa 1,183. I medeltal utgjordes utfodringen av 1,545 f. e. — därav
165 f. e. kraftfoder — och avkastningen 2,180 kg. mjölk, 3,68 %
fett och 80,13 kg. smörfett.
Utgifterna för kontrollföreningarnas understodjande uppgingo
till 3,267 kronor, därav 800 krono: erhålles i statsbidrag.

Svinavels— Även under år 1925 hava tvenne svinavelsstationer upprätthål—
stationer. lits, vilka vardera uppburit 500 kronor i anslag.

Båda avelsstationerna hålla den stora vita engelska rasen. Gris—
backa stationens besättning utgjordes av tre avelsgaltar och 10 sug—
gor och försåldes därifrån 4 galtar och 15 suggor. Från Östanbäcks—
besättningen, som bestått av tre galtar och fem suggor, försåldes
en galt och fyra suggor.

Svinaveln Arets svinpremiering ägde rum inom Kolaboda, Gavsele, Rö—
övrigt. bäcks och Bråns svinavelsföreningar, i allt uppvisades 4 galtar och 5
suggor. Därav premierades galtarna i Kolaboda och Bran med var—
dera 1:a pris, de i Gavsele och Röbäck med 2:a pris och tillhopa

3 hondjur.

Vid årets slut funnos 6 svinavelsforeningar med 6 galtar och 121
inregistrerade hondjur. Medlemmarna i svinavelsföreningarna hava
på sällskapets bekostnad Svenska Svinavelsforeningens tid—
skaift.

Premielån för avelsgaltar under året hava tilldelats foljande en—
skilda personer: