OCR Output

Sammandrag av kostnaderna:

Bidrag till inköp och utdelning av linfrö ................ 110; 25
Premiering av linodlingar 110: —

Summa kronor 220: 25

Planen för 1925 års fältförsök inom länet var följande: _Lokala
Gödslingsförsök : Distrikt: fältförsök.
Beteckn. Västra Södra — Norra — Umeå.
i plan.
1 B. Stråsäd å fastmarksjord . . 2 — 1 —
1 D. Stråsäd å torvjord ...... 10 8 8 2
24, 25, 26, 30, 34*) ' Stråsäd å
fastmarksjord . . ........ — 10 — —
3 A. Potatis å fastmarksjord .. 2 — 1 —
4 A. Rovor å fastmarksjord .. 4 3 1 —
4 C. Rovor å torvjord ........ — — 1 —
6 B. Vallar å fastmarksjord .. 4 3 2 2
6 D. Vallar å torvjord ........ 10 3 4 2
Summa 32 27 18 6
S:a 83
*) resp. 2 av varje.
Sortförsök (fasta) ........... 8 3 6 2
med rag .......... 2 — — —
Summa 10 3 6 n o_ 2
S:a 21
Ogrisforsok:
med bespruthing l 1 2 2 1
med bearbetnuing,"" ... " uU 2 2 2 2
Summa 3 4 4 3
S:a 14
Potatissjukans bekämpande :
Besprutning . . .;............ — 2 2 2
i S:a 6

Under året inköptes två ogrässprutor, så att nu finns fyra, en
inom varje jordbrukskonsulentdistrikt. Likaså inköptes fyra ogräs—
harvar, som placerats på enahanda sätt.

Utgifterna belöpte sig till 2,279:10 kronor, därav 795:02 kronor
av sällskapets medel.

Fröutbytet vid de fyra renserierna inom länet var under år 1925 Fröod—
följande: Umeå 12,952 kg., Skellefteå 3,371 kg., Agnäs 601 kg., och i lingen.
Olofsfors 3,432 kg.

Till 79 personer har utlånats 323,5 kg. rödklöverfrö och 15 kg.
alsikeklöverfrö.

Närmare uppgifter lämnas i fröodlingsnämndens berättelse.

Utgifterna _ till fröodlingens _ befrämjande belöpte sig _ till
1,545:84 kronor.