OCR Output

25. Overklinten . . ........ o 27 27
26. Holmsund . . ......... 7 7
21. Degerbyn .. .......... 15 15
28. Kåge . . .............. 5 5
29. Drangsmark . . ...... 29 29
30. Fällfors . . ........... 25 25
31. Kusmark l S .......... 5 5
32. Svanfors . . .......... 10 10

Vid dessa kurser har undervisning i allt meddelats 580 min och
625 kvinnor eller tillhopa 1,205 personer. I samband med dessa kur—
ser utdelades eller försåldes, en del ströskrifter oberäknade, 1,613
böcker. Kostnaderna för dessa kurser uppgingo till 6,653: 65 krunor.

De 14 vandringsbibliotekens hittillsvarande användning belyses
av följande sammanställning:

År 1922 voro antalet lånande 705 st. och antalet boklån 842 st.
39 1923 39 33 39 506 29 33 39 29 634 99
99 1924 27 29 39 . 405 39 29 29 * 99 524 39
39 1925 23 39 29 365 39 93 39 92 496 29

Ärets boklån redovisas sockenvis sålunda:

Hornefors 20, Bjurholm 48, Vännäs 53, Bygdeå 48, Burträsk 49,
Skellefteå 29, Byske 81, Lycksele 36, Asele 2, Malå 25, Sorsele 10,
Stensele 42, Tärna 2 och Vilhelmina 51. Summa 496 boklån och 365
lånande.

Under året har anordnats dels en manlig studieresa till mellersta
Sverige, dels en kvinnlig till grannlänen. Till den manliga resan
ingingo 29 ansökningar och antogos 11 deltagare, vilka under jord—
brukskonsulent Joh. Söderbloms ledning företogo resan under tiden
29 juni—8 juli. Den kvinnliga studieresan räknade 6 deltagare bland
'9 sökande och leddes av föreståndarinnan, fröken Hildur Forsberg.
Resan företogs under tiden 29 juni—11 juli. Kostnaderna för resorna
uppgingo till 1,843: 93 kronor for den manliga och 967:50 kronor for
den kvinnliga, tillhopa 2,811:43 kronor.

Arets jordbrukspremiering verkställdes inom andra underdistrik—
tet omfattande huvudsakligen lappmarken. Av sextioen st. anmälda
jordbruk premierades 1 med diplom, 1 med 1:a pris, 11 med 2:a pris,
18 med 3:e pris och 26 med endast premielån.

Utgifterna för premieringen voro följande:

Priser vid premiering av mindre jordbruk .............. 1,900: —
Priser vid premiering av mindre odlingsföretag ........ 2,410: —
Premielån, beviljade 6,385: —
Premieringens omkostnader .......................... 3,115; 172

Summa kronor 13,810: 72

Till s. k. premiejordbrukare fr. 0. m. år 1926 antogos:

Algot Angstrom, Helsingfors,

N. E. Grahn, Björklunda, och

J. K. Salomonsson, Rasele, av vilka den sistnämnda emellertid
icke växlat kontrakt och därför utgår.

Till premiering hade anmälts 26 odlingsföretag, vilka alla till—
erkänts premium, som under året utgått med c:a 17 % av beräknade
odlingskostnaden, dock högst 150 kronor. Sammanlagda odlings—

Van—
drings—
bibliote—
ken.

Studie—
resor.

Premie—
ring av
mindre

jordbruk.

Premie—
ring av
mindre

arealen uppgår till 20 har och kostnaden för odling till 14,265 kronor, odlings—

varför odlingskostnaden pi har uppgår till i runt tal 700 kronor.

foretag.