OCR Output

5

Tjänstgöringsdagar — , — Resta

resor andra Summa mil
K. Lundstrom .......... 120 171 291 514,e
G. Bergdahl ............ 157 152,; 309,; 290
J. Söderblom .......... 170 117 287 344
A. Ekström ............ 173 141 314 542,4

De 14 vandringsrättardistrikten hava under året vad rör omfatt— Vand—
ningen ej undergått någon förändring. Inom Asele—distriktet har un— ringsrat—
der året ny vandringsrättare tillträtt befattningen. Vederborande tarna.
jordbrukskonsulenter lämna i sina berättelser närmare redogörelse
för dem underlydande vandringsrättares tjänstgöring, varför här en—
dast anföres följande sammanställning:

Tjanstgoringsdagar Besokta _ Resta

resor andra summa _ gardar _ mil
O. Nilsson, Umeå ...... .. 199 92 201 327 205,, '
A. Nyman, Nyåker ...... 211,s 84,s 296 278 258
A. Lindholm, Överklinten. . 193 104 297 443 369
A. Arvin, Vännäs ........ 216 54 270 233 122
O. Söderholm, Burträsk .. 194 94 288 333 186,;
C. Ogren, Ursvixen ...... 186 950 281 392 23
J. Tjerngren, Byske ...... 220,; 73,5 294 478 281,:
P. Eklund, Norsjö ....... 174,s 123 297,s 324 227 ;

J. A. Ohlsson, Lycksele .. 195 118 313 258 246,s
J, A. Lundmark och Knut

B. Carlsson, Asele ..... 122 84,s 206,5 264 213,,
M. Persson, Blattniksele .. 196 103 299 345 281
O. Larsson, Vilhelmina ... 230 73 303 347 267 ;a
E. Karlsson, Storuman .... 191 85 276 315 262,2
J. Mortsell, Tärnaby ..... 166 141 307 / 241 i274,,

. Följande vandringsrättare hava, oberäknat semester, på grund av
sjukdom eller annan orsak varit tjänstlediga under följande antal da—
gar, nämligen: Nyman 6, Arvin 16, och E. Karlsson 20 dagar.
Teoretiska vinterkursen och teoretisk—praktiska helårskursen på— Brattby
gingo fran den 1 nov. 1924 till resp. 5/5 och 17/10 1925. lantbruks—
Agronom Lindstrom undervisade i jordbrukslära, botanik, geo— skola.
logi, byggnadslära, ekonomi, räkning, ritning, fältmätning och av—
vägning. Såsom extra lärare var anställd agronom G. Viklund från
Kyrkås i Jämtlands län för att under direktor Westerlunds sjukdom
biträda vid undervisningen. Agronom Viklund undervisade i husdjurs—
lära, kemi, fysik, mejerilära, kommunalkunskap, geometri, svenska
språket, bokföring, välskrivning.
Länsveterinär Modig handhade undervisningen i sjukvårds— ocn
hovbeslagslära samt jägmästar E. Westman i skogshushållning.
De praktiska arbetena hava handletts av rättare C. Sandstrom.
Ladugårdsförman har varit Karl Johansson, Overklinten.

PA egendomen, 60 tunnland, skördades år 1925:

5.000 kg. korn, 2,100 kg. havre, 600 kg. rag, 6,750 kg. gronfoder—
hö, 80,000 kg. rovor, 10,000 kg. kålrötter, 6,000 kg. potatis, 50,000
kg. hö, 9,000 kg. halm.

Antalet mjolkande kor har varit 18,7, som tillsammans lämnat