OCR Output

16 Then Andra Afdelning

nungar utgifne , ſom til ſtórre delen ân¬
drade och uphäfde hwad theßa Lagböer
innchâlla ; á at Kung Carl X1. wardt
foranlâten , at fôrordna en Lag-Commis¬
ſion, hwilfen ſamlade alla Förklaringar
och utkomne Konunga Stadgar, men blef
Famma Commislion med ſitt arbete i>e
fárdig fór án âr 1731 , tà et Förſlag til
Nya Lag-Boken blef try>t , ſom pà Niks¬
dagen âr 1734 blef upláſt , ändrat och ps
thet ſáttet gillat , ſom Konung Friedrichs
Stadfäſtelſe öfwer then Nya Lagen af
then 23 Januari 17 36 innehäller och fôrmâr,
hwarmedelſt ſtadgas , at then ffulle all¬
mánt efterlefwas ifrân oh med then «x
September -famma âr.

At hafioa cao grundelig kundſkap fôr¬
utan the ofwanſkrefne Lag-Vöter , och
fórutan the utgängne. Stadgar oh Föôr¬
ordningar, ſá har man nódigt , at fôr¬
{affa ſig Secreterarens Hadorfs fſamlingar
theraf , jemte Provincial Lagarne uplag¬
da in Folio , à o Cancellie-Râdets och
NRidd. Herr And. Anton von Stjernmans
Samling af Rifsdags Beſlut i z:ne Tomer
ia 4:to» ifrân 1521 til o< med âr 1730;
Johan Shmedmans Samling eller ſ fals
lad Juſtitiæ Werk ifrän 1528 kil och med
âr 1700 z à finnas o> try>ta Fórtec>k¬
ningar