OCR Output

{10 Then Andea AÁfdelning

Lag , ſom förbinder hela Menniſkio¬
Slägtet, i>e finnes annan án Naturens

Lagz men egenteligen hörer under Allmen

Lag eller ſus Publicum , hroart och et
Folkfeſlags Scadya ody fórenint e¬
mellan then befallande UTatiten och

then Iydande hopen ; hwilken Lay
fórfattes genom Wal -Aâer, Arf -Före¬
ningar , Förſákfringar oh Regerings¬
Former , ſom oftaſt med Ed ſtyrkes.
Privatem Chet entſFpllca Lagen , ſom anttâr
” underſätarnes egendom, âra oh
lif. Then âr antingen allgemen eller be¬
Generale \hnnerlig. Allgemen eller Generalis âr then,
tá then rôrer en wiß inrättning och et

Per Legi- Wi wárd>, och utfärdas antingen medelſt
feu en Lats Bok Legiſterium , eller medelſt
Perconti-NÊgon Fórordning , ſäſom Kyrko¬
mo Ordning , Sfogs Ordning , Tienſte¬
hions Ordning och Gäſtgifware Ordning,

med mere dylikt , hwilka hos the Nomarec

Speciale Fallas Conſtitutiones : Eller ár Lagen Spe¬
“ cialis o< Beſynnerlig, ſä at then angäâr nä¬
gon wiß fräga uti en allmännare inrätt¬

ning , hwilken beſynnerliga Lag meren
PerMan- delS upfommer Mandato genom Ofwer
hetens befallning eller ombud til en el¬

per Reſer; er flere, at „uträtta nägon wiß Sak ,
pum. Reſcripto mmedelſt Ofiverhetens Förkla¬
ring