OCR Output

Bokenó Fördelning.
Föórſta Afdelningen,

VL,
n Lag - klokhet i gemen.
9, 2. Om GUds oh Naturens Lag.
3- Om grunden at inhämta theße Lagar.
Andra Afdelningen,
x, Om Menniſkjo - Lagen î gemen.
2, Grunden af lära Nomerſka Lagen.
3, Om grunden at lara Stvenſka Lagen.
4 Om Hufwud - grunden til alla Lagars ſyftomäl.
Tredje Afdelningen.
Om Perſoners VRâtt¬
$. 1, Om Perſoners olika tilſtänd.
9, zA Om Foraldrar , Barn och Giftermäl, med hwad ther¬
il hörer. P 2
s. 3. Om Ätteräkning , förbudne leder , Trolofnings « o
ÁÄgtenſkaps ſkilnad.
$. 4: Om Öfwerhets perſoner o< Underſätare , hwareſt om
alla Majeſtätelige Râttigheter handlas o< ſjal til li¬
dring 6< }ärpning är utfört,
5. Dm Omyndige o< Förmpndare.
6- Om Husbönder o< Tienare,
7. Om Adel o< Oadel.
+ 8. Om Fatt!ge o< Rike.
5. 9. Om Infödde o< Främlingar.,
$ 10, Om Arlige o< Oârlige.
Sierde Afdelningen¬
._ Om Ggendoms Rätt. 5 Î
9. è. Om fördelning af egande râtt, Herrawälde, beſittning
fâng oc häfd î gemen. f
* 2 Om Herrawälde i ſynnerhet, Hwarwid om Sweriges
e olika beſkaffenhet förmales , ſamt om âtkomſt
$. 3. Oin Arſsrätf med Hwad thextil hörer uti 2x Arffall.
$. 4. Om laſt eller Servitude,
$ 5. Om Beſiténingz hwarwid om häſd.
ÿ. 6. Angâende Pants L ;
9. 7. Om Râttigheter til ſakeroc fördrag i gemen, ſame liſt,
grof wärdslöshet , förſammelſe, haſtighet och oly>sfau, med
Mera î gemen, $: 8 Om

$
S.
s.
s.
$

Ge
s.
s.
S