OCR Output

REGISTER 113

förefaller icke rätt möjligt. Hos LiN- | Thorolmati (Toor-olmai, Thoor-olmai),

DAHL & ÖHRLING, 8 121, har namnet »Thormannen» 107 (»Thors Strids¬
korrumperats till >»Kana Neidapor» (jfr mand»); rider på en häst.
äfven ofvan s. XXIID. »Thors Svend» 107.

Blenen 100 återger sydlapskt plöng »bladen | Starbo, »Thors Karls hund» 106 f.
af Angelica archangelica», äfven »skal» | Jisenolmai (Gissen Olmai, GissenOlmai,
(särskildt, efter hvad det synes, på växter). | — Jossen-Ollma) XXVI, 23, 33, 39, 57, 71;
Beive (Perive, Paive, Peiwe, Beifwe etc.) | får offer 33, 57; betyder »Rimfrost¬
XNKV, 2,8, 13, 32, 37, 39, 56, 108, 104; | mannen» (sydlapskt j2se »rimfrost på
NOlen: 045771; får offer 82rfj81:06,71:) sgräsets)a Hit hör ,kerligen också

Bet.: »Solen». | SAMituss Gfresen åälmai 15, som han
Beiveneida (BeifweNeide, Befweneid | folketymologiskt, efter kiesse etc. »som¬

etc.) 23, 37, 39, 66; Soljungfrun 71,| mar», omtyder till en »Sommarman»,

80; Salaneide (trol. korrumperadt ur | som råder öfver det vackra sommar¬

Sola --) 106; får offer 23, 37, T1l, 80. | vädret. Äfven till LINDAHL & ÖHRLINGS

Bet.: »Solens dotter, flicka». | lexikon, s. 140, har det trängt en »Ke¬
Solring» 23, 32 f., 39, 80. | sen ålma, Deus olim aöris & frugiferne
» Solgröt> 23, 32, 56, 71, 80; ätes vid mid- tempestatis».

sommaren 23, 32, 56. Bieqggolmai (Biegsolmai, Biexolmai,

Marianedne (»Marias moder») 103, 104. Bjexolmai, Bieckolmai etc.) 2, 8, 13,
Mano (»Månen») XXV1I, 15; Bissemana 22 -f:3/087893 01402; 09 (ADEN IyGds 1192

(sydlapskt = »>Den heliga månen») 100, (= »Vindmannen, Stormmannen») eller
FPassemano (nordlapskt = »Den heliga Bieggagalles (Bjegsgalles, Biex-Gal¬
månen») 24, 64, 72; Månen 33, 38, 40, | lis) 22 f., 100 (= »Vindgubben, Storm¬
64, 71, 80; får offer 33, 40. gubben»); hans »tecken» 23, 33, 64;

Ankaka 72, .99; Anckaku 64; är väl får offer 13, 22 fi; 883,57, 64, 82. «Det
korrumperadt ur det sydlapska aske s, som synes i de flesta former af detta
»månen». namn, torde bero på skriffel.

Ring, genom hvilken julmånen skall skina | Fanosolmati, boende i Fanosaimo 101;

24,58, 04,; 80, bör trohgen läsas Fuonosolmai »Den
Manonaste (Manonasti — »Månstjärnan»; onde mannen», jfr nedan under namnen

Mananasti ibid. är väl att öfversätta på djäfvulen.

»Barnstjärnan») 103. . Sojeolmai (= »Vingmannen»>) eller So¬
horn 2: 8, 131073 Askan 06; 68: får Jara (troll; plur./af ett. Sojar. == Den

offer 56, 69; sägen om åskans födelse vingförsedde») 106.

68 f. Hor 8 (representerar ett syd- | Leibolmai (Leybolmai, Leiboimai, Helb¬

lapskt uttal med h- motsvarande det olmal.ete,)..2, 9,:14, 24,38, 34, 37, 40,57,

nordiska p-). Horagalles (Horan- 62, 63 (XX VTI), 64, 71, 73, 88, 89, 98, 103;
galles, Horagallis etc; h- tyder på de får offer 14, 38, 57, 78;198:, Bet. »AIE

sydlapska dialekterna) XXV, 2,8, 13,23, | mannen»; albark begagnades vid björn¬
33, 39, 66, 68, 71, 72, 81, 97 f., 102; hans | ceremonierna, jfr nedan.

tecken», hammaren 23, 33, 81; får | Tjasolmai (Giaseolmai, Kiase olmaj,
offer 23, 33, 81, 97 f.; betyder »'Thor- | Kasolmai, Casolmai, Sjatze-Olmai etc.)
gubben». Horanorja 33, Horanorias 2, 9, 14, 28, 26, 33, 37, 40, 57,:62,68
102 (motsvarar det jämtlandslapska | (XXVTI),”71,98,106; hans skål drickes 23,
hurnorjä »åskan», som från början 26, 37; får offer 33, 37, 98. Bet.: »Vattu¬
möjligen betydt »Thors träl»). Hores- mannen»; den första sammansättnings¬
yusk 102 (= Frostviken häreskutje leden är förkortad liksom i tjaslodde
»äskan», hvars -kutje är en diminutiv- »sjöfåge
ändelse). QviGstaAD omnämner i Nor¬

(Maderaja, Maderatja,

dische Lehnwörter im Lappischen, s. Sladeraia) 2, 8, 12, 103. Bet.: »Stam¬
195, från Hatfjelddalen äfven ett hären fadern».

oakte åskan», egentligen »Thors regn- | Madderalkka (Maderakka, Maderaca,
skur». Atjekatj (= åskan): Adschie- Moderaka, Muderakka etc.; äfven hos
gads 2, 8; Adsiegadh 13; Ahkegas 33; LINDAHL & ÖHRLING, 8. 259, i korrum¬
Aklogas 66; A-:siegads 99 (med folk- perad form Mudderakka) 2, 3, 9, 11,
etymologisk öfversättning); Athjegads 1251: 104 sd rö DD AÖOO OT ORNÖS
107. Pajanolmaz (Pajan-Ollma, Va- (XXVID, 65, 71, 88, 96, 98, 103; får offer
janolmai) 28; 08,89; 60,81. -.Woörsks 57, 88, 96. Bet.: »Stammodern».

lapskt bajan »åskan», hänger kanske | Saralkka (Saraca, Saracca, Sarracka etc.)
samman med finska pajahtaa »prata, 2; "By Vt NkB 2 DA BORA

sjunga», egentl. »vara högljudd»). Åsk- 40, 45, 56, 57, 59, 62, 63 (XX VTI), 64, 65,
suden är blåklädd 23, 33, 81, 97. 66, 71, 72, 738, 78, 88, 94, 96, 98, 105;

8